Nie wykorzystałeś urlopu do 30 września? Obalamy MIT o przepadającym urlopie!

Martyna P.
Prawo
26.09.2023 8:45
Nie wykorzystałeś urlopu do 30 września? Obalamy MIT o przepadającym urlopie!

Dziś rozwiejemy wątpliwości związane z niewykorzystanym urlopem. Czy trzeba go wykorzystać do 30 września?

Co, jeżeli nie wykorzystam urlopu do 30 września?

Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 291 Kodeksu Pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Główną zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń pracowniczych – w tym przypadku roszczeń o urlop wypoczynkowy. 

Dla zobrazowania tej kwestii można podać następujący przykład:

30 września 2023 roku przedawnią się niewykorzystane urlopy za rok 2019.

Pamiętajmy, że zazwyczaj pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Pracodawcy zobowiązani są do udzielenia pracownikowi niewykorzystanego urlopu (w terminie ustalonym zgodnie z planem urlopów, w danym roku kalendarzowym) do 30 września następnego roku. Jeśli pracodawca nie udzieli pracownikowi zaległego urlopu, to nie oznacza to, że urlop przepada.

Pracodawca nie chce udzielić urlopu

W przypadku nieudzielenia pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego pracodawcy grozi nawet 30 tysięcy złotych grzywny.

Nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu jest traktowane jako wykroczenie przeciw prawom pracownika.

Zdjęcie Nie wykorzystałeś urlopu do 30 września? Obalamy MIT o przepadającym urlopie! #1

Czy można ubiegać się o ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi tylko w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Pracownik nie chce iść na urlop

Należy tutaj podkreślić, że jeśli pracownik nie skorzysta z urlopu mimo polecenia służbowego, wówczas zostanie na taki urlop odesłany mimo jego woli.

Jeśli mimo wszystko nie dojdzie do odbycia urlopu przez pracownika, to nałożona zostanie na niego kara w postaci upomnienia lub nagany.

Ważną informacją jest, że nie można zrzec się prawa do urlopu.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną