Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu Kobieceinspiracje.pl

§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Portalu Kobieceinspiracje.pl jest INCREASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 182 54-412 Wrocław, NIP 8992734872, REGON 021858005(„Spółka”), wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417210 - zwana w dalszej części również „Administratorem”; w zakresie przetwarzania danych osobowych Spółka jest również Administratorem Danych Osobowych („AD” lub „ADO”). 
 2. Portal Kobieceinspiracje.pl jest społecznościowym serwisem internetowym (Portal/Serwis), w ramach którego użytkownicy mogą dodawać linki do ulubionych lub ich zdaniem najlepszych filmów w serwisie YouTUBE.com (opis + adresURL). Posiadają również możliwość dodawania zdjęć (załadowanie zdjęcia do poczekalni serwisu). Istnieje możliwość dodawania przepisów i artykułów ze zdjęciami oraz z innymi treściami, z opcją dodania odnośnika do swojej strony z materiałami autorskimi. Użytkownicy zamieszczają treści w serwisie w celu promocji swoich treści, witryna działa jako agregator contentu, odnoszący do autorskiego materiału. 
 3. Warunkiem dodawania materiałów o których mowa wcześniej jest legalność samych materiałów, jak i ich źródeł. 
 4. Treści zamieszczane w Portalu Kobieceinspiracje.pl są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu.
 5. Dostęp do treści w Portalu oraz korzystanie z jego funkcjonalności nie podlega w tej chwili żadnym opłatom. Właściciel (dalej: „Administrator”) nie wyklucza jednak wprowadzenia opłat dla Użytkowników za wszystkie lub niektóre usługi w przyszłości. Uprzedzone to jednak zostanie uprzednią zmianą niniejszego Regulaminu, o czym użytkownik zostanie poinformowany. 

§ 2.ZASADY DODAWANIA NOWYCH MATERIAŁÓW W PORTALU 

 1. Każdy użytkownik może dodać dowolny materiał, pod warunkiem, że nie narusza w ten sposób prawa. Materiał powinien być dodatkowo oznaczony statusem: „18+”, jeżeli zawiera elementy mogące być nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich.  
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia materiału dodanego przez użytkownika, zwłaszcza, gdy użytkownik dodał materiał z naruszeniem prawa, albo gdy sam materiał narusza prawo lub dobre obyczaje. 
 3. Administrator nie ingeruje w treść dodawanych przez użytkowników materiałów oraz - w granicach maksymalnie dopuszczalnych przez prawo - nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane ich dodaniem do serwisu przez użytkowników.  
 4. Użytkownik dodając jakiekolwiek materiały do serwisu oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych a także umożliwia Administatorowi dalszej redystrybucji ich na portalach społecznościowych w celach reklamowych.
 5. W granicach dopuszczalnych przez prawo, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie dodawane przez siebie materiały. Nie uwłacza to jednak jego prawom konsumenckim.  
 6. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie przez użytkownika danego materiału, użytkownik wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz, w granicach dopuszczalnych przez prawo, przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 
 7. Jeżeli zdaniem użytkownika przeglądającego zawartość Serwisu, znajdujący się na nim materiał narusza prawo, niniejszy Regulamin lub dobre obyczaje, użytkownik ten powinien zawiadomić o tym fakcie Administratora.
 8. Zgłoszenia można też dokonać na maila ogólnego Administratora: [email protected]
 9. Zgłoszenie może dotyczyć tylko konkretnie wskazanego materiału, pod konkretnym („głębokim”) adresem. Za nienależycie dokonane zgłoszenie będzie uznawane zgłoszenie bez wskazania konkretnej treści lub żądające usunięcia danej treści i wszystkich podobnych lub tych które będą dodane w przyszłości. 
 10. Użytkownik dodając materiały na portal gromadzi je na indywidualnym koncie użytkownika zwanym inaczej "Blog". W ramach bloga/konta użytkownika każdy użytkownik musi wprowadzić indywidualną nazwę oraz adres bloga w ramach serwisu kobieceinspiracje.pl. Jeśli użytkownik po założeniu bloga/konta stwierdzi, że chce go usunąć powinien dokonać zgłoszenia o treści "Proszę o usunięcie konta + nazwa użytkownika" pod adres [email protected]

§ 3.OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego. 
 2. W szczególności użytkownik zobowiązuje się do: 
  • nie zamieszczania w Serwisie materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne, 
  • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników lub osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz ich prawa do prywatności, 
  • nie zamieszczanie materiałów zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym, 
  • nie podejmowania działań i zamieszczania materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Portalu, 
  • nie dodawania podpisów, tytułów, opisów, treści itp. lub materiałów nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami. 

§ 4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator, a granicach maksymalnie dozwolonych przez prawo, nie ponosi odpowiedzialności za: 
  • sposób korzystania z Serwisu przez użytkowników oraz skutki korzystania z Serwisu, 
  • treść i formę zamieszczanych w Serwisie przez użytkowników materiałów, 
  • niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych użytkownikom w ramach Portalu, 
  • udostępnianie danych użytkownika (w szczególności adresu IP) osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych, 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do: 
  • okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Portalu bez uprzedniego powiadomienia użytkowników, 
  • natychmiastowego skasowania każdego materiału w wypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego prawa, niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów. 
  • natychmiastowego skasowania każdego materiału, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich, 
  • zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych funkcjonalności, 
 3. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Portalu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.  

§ 5.REKLAMACJE (Tryb i sposób składania reklamacji) 

 1. Każdemu użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych zfunkcjonowaniemPortalu. 
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora lub listownie na adrespocztowyAdministratora. 
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika wreklamacji. 
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego rozpatrzenia reklamacji w przypadku,gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych(awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).  
 6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

§ 6.DANE OSOBOWE 

 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach realizacji usług przezAdministratora,podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook / Google ) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook i Google – zgodnie z regulaminem Facebook / Google i ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002r.Nr 101, poz. 926 z pózn. zm. 
 2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie w celach marketingowych przez Administratora i jego Partnerów, podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook / Google) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook –  zgodnie z regulaminem Facebook oraz w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. oochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.). 
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania oraz do złożenia sprzeciwu; odpowiedni wniosek należy wysłać na adres [email protected] 
 4. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie przez Administratora i jego Partnerów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej - na podany adres e-mail, w tym e-mail z konta Facebook lub Google) informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Oświadczenie to stanowi zgodę, o której mowa wart. 10ust. 2 powołanej Ustawy i potwierdza zgodę udzieloną w ramach akceptacji regulaminu Facebook i Google. 
 5. Administratorem Danych Osobowych („AD”, „ADO”) jest INCREASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 182 54-412 Wrocław, NIP 8992734872, REGON 021858005(„Spółka”), wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417210

§ 7.ZMIANA REGULAMINU

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, z uzasadnionych przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu. 
 2. Po ukazaniu się na stronie głównej Portalu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Portalu informacji o zmianach w Regulaminie, użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż jakie kolwiek korzystanie z Serwisu jest zawsze równoznaczne z akceptacją Regulaminu w jego aktualnej wersji. 
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną