Czy urlop może się przedawnić? Pamiętaj o tym terminie!

Martyna P.
Prawo
18.08.2023 9:33
Czy urlop może się przedawnić? Pamiętaj o tym terminie!

Dziś przybliżymy temat zaległych urlopów i terminu na ich wykorzystaniu oraz innych istotnych kwestii. Oto szczegóły....

Urlop wypoczynkowy

Zgodnie z art. 161 Kodeksu Pracy pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?

Urlopu niewykorzystanego w terminie ustalonym należy udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Zdjęcie Nie wykorzystałeś urlopu? Ten termin jest graniczny! #1

Po jakim czasie przedawnia się prawo do urlopu wypoczynkowego?

Jeśli pracodawca nie udzieli pracownikowi zaległego urlopu, to nie oznacza to, że urlop przepada.

Zgodnie bowiem z art. 291 Kodeksu Pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

Główną zasadą jest 3-letni okres przedawnienia roszczeń pracowniczych – w tym przypadku roszczeń o urlop wypoczynkowy. 

Dla zobrazowania tej kwestii można podać następujący przykład:

Urlopy, które przysługiwały pracownikowi za rok 2018 i powinny być wydane do 30 września 2019 roku, ulegną przedawnieniu po trzech latach czyli 30 września 2022 roku.

Co jeśli pracodawca nie chce udzielić urlopu?

W przypadku nieudzielenia pracownikowi przysługującego mu urlopu wypoczynkowego pracodawcy grozi nawet 30 tysięcy złotych grzywny.

Nieudzielenie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawne obniżenie wymiaru tego urlopu jest traktowane jako wykroczenie przeciw prawom pracownika.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi tylko w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną