Zmiany w Kodeksie Pracy już od 2024! Sprawdź co się zmieni.

Martyna
Prawo
21.12.2023 20:50
Zmiany w Kodeksie Pracy już od 2024! Sprawdź co się zmieni.

Podpisanie umowy o pracę jest momentem kluczowym w karierze każdego pracownika, a jednocześnie powinno stanowić gwarancję stabilności zatrudnienia oraz zabezpieczenia przed nieuzasadnionymi zwolnieniami. Niestety, nawet w obliczu takiego porozumienia, prawnie zagwarantowana ochrona nie zawsze jest wystarczająca. W sytuacjach, gdy umowa nie jest w pełni skuteczna, konieczne staje się wystąpienie do sądu pracy, który od 1 stycznia 2024 roku funkcjonuje na bazie nowych, bardziej przyjaznych pracownikom przepisów.

Sąd Pracy

Od nowego roku, decydując się na wszczęcie postępowania sądowego, pracownik może kontynuować pracę w firmie do czasu wydania prawomocnego wyroku. To fundamentalna zmiana, eliminująca potrzebę poszukiwania nowego zatrudnienia w trakcie oczekiwania na rozstrzygnięcie sądowe. Aktualne przepisy pozwalają sądowi nakazać pracodawcy utrzymanie zatrudnienia pracownika, jednak od nowego roku ta zasada stanie się obowiązkowa dla pracodawców.

We wrześniu 2023 r. doszło do istotnych zmian, które znacznie zwiększają ochronę pracowników. Zwłaszcza tych szczególnie chronionych. Do tej grupy zaliczają się m.in.:

  • kobiety w ciąży
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym
  • rodzice na urlopie macierzyńskim

Nowe regulacje sprawiły, że do tego grona zaczęli należeć także pracownicy korzystający z urlopów wypoczynkowych czy zwolnień lekarskich.

Wsparcie Finansowe dla Pracowników 

Kolejnym znaczącym krokiem w kierunku większej dostępności do wymiaru sprawiedliwości dla pracowników jest zniesienie obowiązku opłacania kosztów sądowych od 28 września 2023 r. Pracownicy nie muszą już ponosić opłat związanych z procesem sądowym, o ile wartość roszczeń nie przekracza 50.000 zł. Ta zmiana ma na celu ułatwienie pracownikom dochodzenia swoich praw przed sądem pracy, zwłaszcza gdy czują się poszkodowani przez działania pracodawcy.

Od nowego roku decyzja o podpisaniu umowy o pracę stanie się bardziej bezpieczna, a sąd pracy otrzymuje większe kompetencje w obronie interesów pracowników. Ponadto, zwolnienie z opłat sądowych dla wnoszących roszczenia sprawia, że dostęp do sądów pracy staje się bardziej dostępny dla wszystkich pracowników, bez względu na ich sytuację finansową. Te wprowadzone zmiany z pewnością przyczynią się do równowagi między pracodawcami a pracownikami na polskim rynku pracy.

Kluczowe Punkty
  • Od 1 stycznia 2024 roku, pracownik może kontynuować pracę w firmie do czasu wydania prawomocnego wyroku sądowego.
  • We wrześniu 2023 r. wprowadzono zmiany, które zwiększają ochronę pracowników, w szczególności kobiet w ciąży, pracowników w wieku przedemerytalnym i rodziców na urlopie macierzyńskim.
  • Od 28 września 2023 r. zniesiono obowiązek opłacania kosztów sądowych dla pracowników, jeżeli wartość roszczeń nie przekracza 50.000 zł.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną