Poród naturalny vs. cesarskie cięcie. Plusy i minusy obu rozwiązań

Patrycja

Rodzicielstwo

14.01.2022 0:35

Poród naturalny vs. cesarskie cięcie. Plusy i minusy obu rozwiązań

Jakie zalety i wady ma poród naturalny, a jakie cesarskie cięcie? Poznaj plusy i minusy obu rozwiązań dla matki i dziecka.

Zdjęcie Poród naturalny vs. cesarskie cięcie. Plusy i minusy obu rozwiązań #1

Poród naturalny czy cesarskie cięcie?

Niektóre kobiety paniczne boją się porodu silami natury, a inne z kolei nie chcą słyszeć o cesarskim cięciu. Poznaj wady i zalety porodu naturalnego i cesarskiego cięcia. Dowiedz się, jakie są plusy i minusy obu rozwiązań dla matki i dziecka.

Poród siłami natury

Poród naturalny to rozwiązanie siłami natury, które odbywa się drogą pochwową, Może wystąpić praktycznie w każdym tygodniu dziewiątego miesiąca ciąży i nie da się go zaplanować. Oznakami rozpoczynającego się porodu jest miękka, dojrzała szyjka macicy oraz jej rozwarcie. Składa się z kilku faz, z których najważniejszą jest urodzenie dziecka. Po niej następuje wydalenie łożyska i odcięcie pępowiny.

Plusy porodu naturalnego

 • Możliwość opieki nad dzieckiem praktycznie od razu.
 • Proces rekonwalescencji przebiega szybciej, już po kilku godzinach od porodu kobiety dochodzą do siebie.
 • Po­wrót do peł­nej spraw­no­ści spor­to­wej zaj­mu­je za­zwy­czaj tyl­ko okres po­ło­gu, czy­li 6 ty­go­dni.
 • Mniej­sze ry­zy­ko po­waż­nych po­wi­kłań pro­wa­dzą­cych do śmier­ci, takich jak za­to­ro­wość, krwo­tok, za­ka­że­nie.
 • Mniejsze ryzyko depresji poporodowej.
 • Rza­dsze pro­ble­my z lak­ta­cją.
 • Wczesny kontakt noworodka z wydzieliną matki zabezpiecza go i zmniejsza ryzyko alergii, astmy i chorób cywilizacyjnych (otyłość, cukrzyca typu II).
 • Roz­wój neu­ro­lo­gicz­ny dziec­ka jest bar­dziej pra­wi­dło­wy.
 • Dzieci rza­dziej wy­ma­ga­ją po­by­tu na od­dzia­le pa­to­lo­gii no­wo­rod­ka lub w in­ku­ba­to­rze.

Minusy porodu naturalnego

 • Nie można go zaplanować, wymaga pozostania w ciągłym stanie gotowości.
 • Jest bolesny.
 • Może trwać wiele godzin.
 • Wiele kobiet nie jest odpowiednio przygotowanych co utrudnia współ­pra­cę z po­łoż­ny­mi i le­ka­rza­mi.
 • Moż­li­wość pęk­nię­cia szyj­ki ma­ci­cy, krocza, urazy odbytu.
 • Więk­sze praw­do­po­do­bień­stwo wy­stą­pie­nia pro­ble­mu z nie­trzy­ma­niem mo­czu.
 • Mogą występować powikłania związane ze znieczuleniem.
 • Nie­pra­wi­dło­we ob­kur­cza­nie się ma­ci­cy i zwią­za­ny z tym krwo­tok.
 • U części kobiet dochodzi do nieprawidłowego gojenia się rany
 • Przy bra­ku po­stę­pu po­ro­du lub za­gro­że­niu ży­cia dziec­ka ko­niecz­ność wy­ko­na­nia po­ro­du za­bie­go­we­go lub zmiany trybu na cesarskie cięcie.

Cesarskie cięcie- na czym polega?

Coraz więcej kobiet w Polsce chce rodzić przez cesarskie cięcie. Budzi to wiele kontrowersji zarówno wśród lekarzy jak i mam, które zdecydowały się na poród siłami natury.

Cesarskie cięcie to zabieg chirurgiczny, który polega na rozcięciu powłok brzusznych i macicy, celem wyjęcia dziecka z łona matki. Przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym.

Nie jest to zabieg wykonywany na życzenie. Ostateczną decyzję, co do rodzaju porodu podejmuje lekarz, który wykonuje zabieg. Większość lekarzy jednak odradza cesarskie cięcie, a zabieg wykonuje się jedynie, gdy poród siłami natury jest niemożliwy. Przeprowadza się, go, gdy istnieją wskazania lekarskie, związane ze zdrowiem matki lub dziecka. Niektóre wynikają z chorób przedciążowych, wskazań położniczych lub z sytuacji, która pojawia się podczas porodu.

Plusy cesarskiego cięcia

 • Możliwość zaplanowania porodu.
 • Brak bólu porodowego.
 • Brak lęku i mniejszy poziom stresu.
 • Mniejsze dolegliwości fizjologiczne, takie jak problemy z oddawaniem moczu, czy bolesność stref intymnych.
 • Brak moż­li­wo­ści uszko­dze­nia kro­cza, po­chwy lub zwie­ra­cza od­by­tu.

Minusy cesarskiego cięcia

 • Po­moc osób trze­cich w opie­ce nad no­wo­rod­kiem w pierw­szej do­bie.
 • Ry­zy­ko po­wi­kłań wzra­sta wraz z każ­dym ko­lej­nym cię­ciem ce­sar­skim.
 • Możliwość uszkodzenia pęcherza moczowego lub innych narządów w jamie brzusznej.
 • Możliwość powsta­wa­nia zro­stów.
 • Więk­sze ry­zy­ko nie­pra­wi­dło­we­go ob­kur­cza­nia się ma­ci­cy oraz krwo­to­ku.
 • Powikłania związane ze znieczuleniem.
 • Mocne bóle w okre­sie po­po­ro­do­wym.
 • Częst­sze trud­no­ści z lak­ta­cją.
 • Dłuższy powrót do pełnej sprawności.
 • Większe ryzyko depresji poporodowej.
 • Więk­sze ry­zy­ko zgo­nu oko­ło­po­ro­do­we­go z po­wo­du: krwo­to­ku, za­ka­żeń lub za­to­ro­wo­ści.
 • Moż­li­we kom­pli­ka­cje w ko­lej­nej cią­ży.
 • Moż­li­we trud­no­ści z wy­do­by­ciem dziec­ka.
 • Zdarza się, że dzieci wymagają wsparcia oddechu.
 • Dzieci częściej wy­ma­ga­ją po­by­tu na od­dzia­le pa­to­lo­gii no­wo­rod­ka lub w in­ku­ba­to­rze.
 • Brak moż­li­wo­ści lub bar­dzo utrud­nio­ne kan­gu­ro­wa­nia skó­ra do skó­ry
 • Częstsze zaburzenia rozwoju neurologicznego,
 • Częstsze ryzyko występowania chorób cywilizacyjnych: cu­krzy­ca, nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, oty­łość, aler­gie, ast­ma.

Cesarskie cięcie czy poród siłami natury?

Oba przypadki nie pozbawione są zalet i wad. W obu przy­pad­kach także może dojść do kom­pli­ka­cji. O przeprowadzeniu porody zawsze decyduje lekarz, który bierze pod uwagę wszystkie aspekty dotyczące matki i dziecka.