50 tysięcy złotych grzywny za nieobecności dziecka w szkole? Oto, co musisz wiedzieć!

Martyna P.
Prawo
30.08.2023 8:29
50 tysięcy złotych grzywny za nieobecności dziecka w szkole? Oto, co musisz wiedzieć!

Zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego. Warto więc przybliżyć ważną kwestię związaną z długą nieobecnością ucznia w szkole. Okazuje się, że rodzice mogą być narażeni na wysoką grzywnę.

 

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Polsce

W Polsce obowiązek szkolny i obowiązek nauki są uregulowane przez różne akty prawne, w tym głównie przez Ustawę o systemie oświaty.

Obowiązek szkolny zaczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej. W praktyce oznacza to, że dzieci w wieku od 7 do 15 lat muszą uczęszczać do szkoły.

Obowiązek nauki w Polsce trwa do 18 roku życia, co oznacza, że po ukończeniu szkoły podstawowej młodzież musi kontynuować edukację, na przykład w szkole średniej czy w formie nauki zawodu.

 

Długa nieusprawiedliwiona nieobecność

Przepisy mówią jasno, że uczeń nie wywiązał się z obowiązku szkolnego, jeśli jego nieobecność w danym miesiącu wyniosła 50%, a nieobecność ta nie została usprawiedliwiona.

Niewywiązanie się z obowiązku szkolnego lub nauki może skutkować różnymi konsekwencjami prawnymi, w tym na przykład karami dla rodziców.

 

Zdjęcie Nieobecności w szkole mogą słono kosztować! Rodzic może zapłacić nawet 50 tys. złotych grzywny! #1

Nawet 50 tysięcy złotych kary

W przypadku długiej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (50%) dyrektor szkoły informuje rodziców o zaistniałej sytuacji i poucza ich o konsekwencjach niewypełnienia obowiązku szkolnego.

W przypadku braku reakcji, szkoła zawiadamia gminę w celu rozpoczęcia procesu egzekucji.

Za niedotrzymanie obowiązku szkolnego grozi kara w wysokości od 10 do 50 tysięcy złotych.

Sprawa może trafić do sądu

W skrajnych przypadkach, gdzie inne formy interwencji zawiodą, możliwe jest skierowanie sprawy do sądu. W efekcie, rodzice lub opiekunowie prawni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej.

Kontrola socjalna

Możliwa jest interwencja pracowników socjalnych, którzy dokonają oceny sytuacji rodziny i stanu opieki nad dzieckiem.

Odebranie uprawnień rodzicielskich

W najbardziej skrajnych przypadkach, niewywiązanie się z obowiązku szkolnego może być jednym z argumentów przemawiających za pozbawieniem rodziców praw rodzicielskich.

 

 

 

 

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną