20 najważniejszych zmian w prawie od kwietnia 2023!

Justyna
Prawo
01.04.2023 9:51
20 najważniejszych zmian w prawie od kwietnia 2023!

W kwietniu 2023 r. wchodzą w życie istotne przepisy, które dotyczą wielu mieszkańców naszego kraju. Szczególnie dużo zmian pojawia się w prawie pracy. O jakich nowościach prawnych warto pamiętać?

Nowości w prawie pracy

Wśród najważniejszych zmian można wskazać:

 • Wprowadzenie możliwości pracy zdalnej i jej szczegółowa regulacja
 • Zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbny
 • Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie u innego pracodawcy.
 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego dla pracownika od pracodawcy w zakresie stosunku pracy
 • Możliwość wnioskowania przez pracownika o przejście do innych form zatrudnienia
 • Dodatkowa ochrona pracowników przez rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem
 • Zmiany w umowach na czas określony
 • Obowiązek informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu przez pracodawcę
 • Szkolenia zapewniane i opłacane przez pracodawcę
 • Dodatkowe przerwy w pracy, które wlicza się do czasu pracy
 • Przyznanie prawa 2 dni lub 16 godzin do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
 • Przyznanie prawa do 5 dni urlopu opiekuńczego
 • Zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 • Zmiana zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego
 • Zmiany w przepisach dotyczących korzystania z łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy
 • Nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy
 • Sankcje dla pracodawcy za nieinformowanie pracownika o warunkach jego zatrudnienia i za nieudzielenie pracownikowi odpowiedzi na wniosek.

Odszkodowania będą wyższe

Od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. odszkodowania za wypadki przy pracy lub chorobę zawodową będą wyższe. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ZUS zapłaci 1269 zł. To o 136 zł więcej niż obecnie.

Zmiany w prawie budowlanym

Od 28 kwietnia zaczną obowiązywać nowe regulacje w prawie budowlanym. Dotyczą kwestii świadectw charakterystyki energetycznej. Trzeba je przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
 • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • wynajęty.

Regulacje dla obywateli Ukrainy

Od 1 kwietnia wejdą w życie zmiany dla obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest legalny i posiadają numer PESEL. Nowa regulacja umożliwi im ubiegania się o:

 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną