Umowa o pracę w 2023 r. Nowe obowiązki pracodawcy

Agnieszka

Prawo

17.03.2023 11:51

Umowa o pracę w 2023 r. Nowe obowiązki pracodawcy

Nowelizacja Kodeksu pracy zawiera w sobie między innymi zmiany dotyczące umów o pracę oraz informacji, jakie muszą zostać przekazane przez pracodawcę pracownikowi po jego zatrudnieniu. Nowe zasady dotyczące umów o pracę obowiązują od 8 lutego 2023. O czym warto wiedzieć?

Co powinna zawierać umowa o pracę w 2023 roku?

Tak jak do tej pory umowa o pracę ma określać: 

 • strony umowy, 
 • rodzaj umowy, 
 • datę jej zawarcia oraz 
 • warunki pracy i płacy
 • adres siedziby pracodawcy (jeśli jest osobą fizyczną to adres zamieszkania - zmiana od 8 lutego.

Oprócz podstawowych informacji, wymienionych wyżej, umowa o pracę musi zawierać także warunki pracy oraz płacy. Do tej pory jej podstawowe założenia pozostają bez zmian. Doszedł jednak jeden ważny element - określenie warunków regulacje dotyczące umowy o pracę na okres próbny i umowy o pracę na czas określony.

Co musi zawierać umowa na okres próbny i czas określony:

 • czas jej trwania lub dzień jej zakończenia oraz 
 • gdy strony tak uzgodnią – postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności;
 • okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony po wygaśnięciu umowy na czas próbny w przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony ma być zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także postanowienie o jednokrotnym wydłużeniu umowy nie więcej jednak niż o 1 miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.

 

Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy

Oprócz niewielkich zmian w umowie, pracodawca od tej pory musi poinformować pracownika o wielu ważnych kwestiach. 

Pracownik w terminie do 7 dni od rozpoczęcia pracy musi zostać poinformowany przez pracodawcę w formie papierowej lub elektronicznej o:

 • dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
 • dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy,
 • przysługujących przerwach w pracy,
 • dobowym i tygodniowym odpoczynku,
 • zasadach i wypłacaniu nadgodzin,
 • zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę,
 • zasadach dotyczących przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,
 • innych świadczenia pieniężnych i zasadach wynagrodzenia niż podstawowe,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub, jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, o zasadach jego ustalania i przyznawania,
 • zasadach rozwiązania stosunku pracy,
 • długości okresów wypowiedzenia i sposobie ich ustalania,
 • zasadach polityki szkoleń, jeśli pracodawca je zapewnia,
 • terminie, miejscu, czasie i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia ,
 • sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy ,
 • sposobie  usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Są to obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracownika. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że nie każdego z pracodawców będzie obowiązywał każdy z tych podpunktów. Przykładowo, pracownik który ma jedno miejsce pracy, nie musi być informowany o zasadach przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy.