Zasiłek wychowawczy w 2023: Najważniesze informacje!

Martyna

Prawo

14.11.2022 10:53

Zasiłek wychowawczy w 2023: Najważniesze informacje!

Dziś przestawimy Wam najważniejsze informacje dotyczące urlopu wychowawczego. Odpowiemy na pytanie: Czy urlop wychowawczy jest płatny? Na jaki okres jest udzielany? Czy rodzic w czasie urlopu objęty jest ubezpieczeniem?

 

Urlop wychowawczy kierowany jest to rodziców, którzy chcą sprawować opiekę nad dzieckiem, posiadając jednocześnie ochronę stosunku pracy.

Aby skorzystać w urlopu wychowawczego należy posiadać status pracownika. 

 

Okres urlopu wychowawczego 2023

Urlop wychowawczy ma wymiar do 36 miesięcy.

Okres ten może być podzielony na maksymalnie 5 części.

Czas na wykorzystanie przysługuje do ukończenia przez dziecko 6 roku życia (Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia).

Czy pracownik podlega ochronie?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

2023: Czy urlop wychowawczy jest płatny?

Urlop wychowawczy nie jest płatny. Pracownik nie pobiera w czasie jego trwania wynagrodzenia z firmy.

Rodzice mają jednak prawo do pobierania w tym czasie zasiłku rodzinnego i dodatku w postaci ZASIŁKU WYCHOWAWCZEGO.

WAŻNE: Zasiłek wychowawczy nie jest samodzielnym świadczeniem!

Zasiłek wychowawczy to dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem, który mogą otrzymać rodzice w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

Zdjęcie Zasiłek wychowawczy w 2023: Najważniesze informacje! #1

2023: Ile wynosi zasiłek wychowawczy?

Dodatek w postaci zasiłku wychowawczego wynosi 400 złotych netto miesięcznie (niezależnie od liczby dzieci).

Zasiłek wychowawczy wypłacany jest przez ośrodek pomocy społecznej albo przez urząd gminy lub miasta.

 

2023: Na jaki czas przysługuje zasiłek?

Zasiłek wychowawczy zostaje przyznawany na okres nie dłuższy niż:

  • 24 miesiące kalendarzowe;
  • 36 miesiące kalendarzowe, jeżeli rodzic sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
  • 72 miesiące kalendarzowe, jeżeli rodzic sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Kto może skorzystać z zasiłku?

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

  • matce lub ojcu dziecka;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.

Może go otrzymać każdy pracownik, który przepracował co najmniej 6 miesięcy na umowie o pracę (nie musi być to jedno miejsce pracy, może być to zatrudnienie z przerwami).

Nie przysługuje on zatrudnionym na umowę o zlecenie lub dzieło, bezrobotnym i ubezpieczonym w KRUS.

 

Czy podczas urlopu podlega się ubezpieczeniu?

Tak.  Na urlopie wychowawczym obowiązkowo podlega się ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (jeżeli nie ma się ustalonego prawa do emerytury lub renty albo innych tytułów do ubezpieczeń społecznych) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (jeśli urlop wychowawczy jest jedynym tytułem do ubezpieczeń).

Obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia osoby przebywającej na urlopie wychowawczym spoczywa na pracodawcy. Składki są finansowane z budżetu państwa.