500 plus dla seniorów: Znamy nowe kwoty i warunki świadczenia!

500 plus dla seniorów: Znamy nowe kwoty i warunki świadczenia!

Od 1 marca 2024 roku, niepełnosprawni emeryci oraz osoby chore, które nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać, będą mogły skorzystać z nowego świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 złotych. Dzięki wprowadzeniu nowego progu dochodowego, świadczenie to stanie się dostępne dla większej liczby niesamodzielnych seniorów, zapewniając im dodatkowe wsparcie finansowe.

Świadczenie dla niepełnosprawnych emerytów

Świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to pomoc finansowa mająca na celu wsparcie tych, którzy z powodu ograniczeń fizycznych lub psychicznych nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Program ten ma za zadanie zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych, takich jak jedzenie, mieszkanie czy opieka medyczna. Aby uzyskać to wsparcie, należy złożyć wniosek i spełnić określone kryteria. Świadczenie jest wypłacane co miesiąc i przysługuje dożywotnio. Od 1 marca 2024 roku wprowadzone zostaną nowe limity dochodowe, które umożliwią większej liczbie osób skorzystanie z tej formy pomocy.

Warunki otrzymania świadczenia

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów można otrzymać, spełniając następujące warunki:

 • Posiadasz orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 • Nie przysługuje Ci emerytura, renta ani inne świadczenie pieniężne finansowane ze środków publicznych, takie jak zasiłek stały czy okresowy (z wyjątkiem jednorazowych świadczeń), ani świadczenia z zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej.
 • Przysługuje Ci emerytura, renta lub inne świadczenia pieniężne finansowane ze środków publicznych, ale ich łączna wysokość nie przekracza 2419,33 zł brutto (od 1 marca 2024 roku).

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów, musisz złożyć wniosek. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS, przesłać go pocztą lub złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Formularz wniosku ESUN jest dostępny na stronie www.zus.pl oraz w salach obsługi klientów w placówkach ZUS.

Wymagane informacje we wniosku

We wniosku o 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów należy podać:

 • Dane osobowe: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania i adres do korespondencji.
 • Sposób wypłaty świadczenia: czy ma być przekazywane na rachunek bankowy, czy za pośrednictwem poczty (jeśli nie pobierasz w ZUS innych świadczeń).

ZUS wyda decyzję w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć jedno z następujących orzeczeń:

 • Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.
 • Orzeczenie wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów – pod warunkiem, że nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Pamiętaj, że świadczenie 500 plus przysługuje tylko tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeśli nie masz takiego orzeczenia, ZUS skieruje Cię na badania do lekarza orzecznika ZUS. Posiadanie jedynie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania świadczenia. W takiej sytuacji musisz złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji razem z wnioskiem o świadczenie uzupełniające. ZUS pomoże w organizacji badań i zbieraniu dokumentów.

Kwota świadczenia

Dodatek 500 plus dla seniora wynosi 500 zł. Przysługuje on osobom, które nie są uprawnione do emerytury ani renty, ani nie mają prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub mają takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 2419,33 zł (od 1 marca 2024 roku).

Jeśli otrzymujesz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, a ich łączna kwota brutto wynosi 1919,33 zł, ale nie przekracza 2419,33 zł, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie ono równe różnicy między kwotą 1919,33 zł a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Gdy łączny dochód przekroczy 2419,33 zł, świadczenie uzupełniające nie będzie przysługiwać.

Jeśli pobierasz emeryturę z ZUS, świadczenie uzupełniające zostanie wypłacone razem z emeryturą. W przypadku, gdy ZUS nie wypłaca Ci żadnych świadczeń, dodatek 500 plus otrzymasz w terminie określonym w decyzji przyznającej świadczenie.

Dodatki, które nie wliczają się do dochodu

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

 • alimentów na rzecz dzieci,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • dodatku wychowawczego,
 • dopłat do czynszu otrzymywanych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Zwolnienie z podatku

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych emerytów nie podlega potrąceniom ani egzekucjom. Jest zwolnione z opodatkowania i nie wlicza się do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne. Ponadto, nie będzie ono brane pod uwagę przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej, dodatek mieszkaniowy czy dodatek energetyczny.

Zwiększenie limitu świadczenia

Jak już wcześniej informowaliśmy, od 1 marca 2024 roku limit świadczenia został zwiększony. Wzrost ten ma wynosić co najmniej wskaźnik prognozowanej waloryzacji, czyli 12,12 procent. Nowe kryterium wzrosło zatem do kwoty 2419,33 zł brutto. Aby otrzymać 500 plus w pełnej wysokości, emerytura lub renta nie może przekraczać 1919,33 zł brutto. Rozważane jest także zwiększenie samej kwoty świadczenia.

Kluczowe Punkty
 • Od 1 marca 2024 roku dostępne będzie nowe świadczenie uzupełniające w wysokości 500 złotych dla niepełnosprawnych emerytów i osób chorych, które nie są w stanie samodzielnie o siebie zadbać.
 • Nowe progi dochodowe pozwolą większej liczbie osób skorzystać z tego wsparcia.
 • Świadczenie przysługuje osobom z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy.
 • Nie mogą one posiadać innych świadczeń pieniężnych powyżej określonego limitu.
 • Wniosek można złożyć osobiście, pocztą lub elektronicznie przez PUE ZUS.
 • Wymagane są dane osobowe i sposób wypłaty świadczenia.
 • Decyzja ZUS jest wydawana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności.
 • Dodatek nie podlega opodatkowaniu ani egzekucjom.
 • Od 1 marca 2024 roku limit świadczenia wzrośnie do 2419,33 zł brutto.
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną