Dodatkowy 1 tys. zł dla tych rodzin! Nowe świadczenie już od lipca 2024

Martyna P.
Dofinansowania
27.03.2024 9:53
Dodatkowy 1 tys. zł dla tych rodzin! Nowe świadczenie już od lipca 2024

Rząd planuje, że od lipca 2024 roku pewna grupa rodzin będzie otrzymywać dodatki finansowe. Na zmianach skorzysta prawie 3 tysiące osób.

 

 

1 tys. złotych dla rodzin

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został przyjęty przez Radę Ministrów. Autorem projektu jest Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo chce, aby dodatki finansowe w wysokości 1 tys. złotych brutto wypłacane były zawodowym rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka.  

Szczegółowe zasady dofinasowania mają zostać określone w programie rządowym.

 

Dodatek finansowy od 1 lipca 2024

Dodatki mają być wypłacane od 1 lipca 2024 roku. Z nowego rozwiązania ma skorzystać około 2,9 tysięcy osób.

Rząd zdecydował, że kwota środków z Funduszy Pracy na ten cel zostanie zwiększona z 40 do 85 mln złotych.

„[...] Wspierając je, pomagamy stworzyć dzieciom warunki opieki i wychowania najbardziej zbliżone do domu rodzinnego" – pokreśliła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

 

Zdjęcie Dodatkowy 1 tys. zł dla rodzin! Nowe świadczenie już od lipca 2024 #1

Czym jest zawodowa rodzina zastępcza?

Zawodowa rodzina zastępcza to specjalna forma pieczy zastępczej, gdzie opiekunowie (rodzice zastępczy) podejmują się wychowania, opieki i wsparcia dziecka nie będącego ich biologicznym potomkiem, otrzymując za to wynagrodzenie. Różni się to od tradycyjnych rodzin zastępczych tym, że rodzice zastępczy traktują swoją rolę jako zawód i są za nią odpowiednio szkoleni oraz wynagradzani.

Jakie są wymagania wobec zawodowych rodzin zastępczych?

W Polsce, aby zostać rodzicami w zawodowej rodzinie zastępczej, kandydaci muszą spełnić szereg kryteriów. Należą do nich między innymi:

  • Ukończenie specjalistycznego szkolenia przygotowawczego,
  • Posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • Stabilna sytuacja życiowa i materialna,
  • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychicznych do pełnienia funkcji rodzica zastępczego,
  • Pozytywne przejście oceny środowiskowej przeprowadzonej przez odpowiedni organ.

Jakie wsparcie otrzymują zawodowe rodziny zastępcze?

Zawodowe rodziny zastępcze w Polsce otrzymują kompleksowe wsparcie, które ma na celu ułatwienie im pełnienia swojej roli. Wsparcie to obejmuje między innymi:

  • Wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodzica zastępczego,
  • Dodatkowe świadczenia na pokrycie potrzeb dziecka,
  • Dostęp do szkoleń i konsultacji z psychologami, pedagogami i innymi specjalistami,
  • Możliwość korzystania z grup wsparcia i wymiany doświadczeń z innymi rodzicami zastępczymi.

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną