Nowe świadczenie z ZUS od 2024 roku! Komu będzie przysługiwała pomoc?

Justyna
Dofinansowania
04.11.2023 9:42
Nowe świadczenie z ZUS od 2024 roku! Komu będzie przysługiwała pomoc?

W roku 2024 polski system opieki społecznej zostaje poddany istotnym zmianom, a jednym z ich kluczowych elementów jest wprowadzenie nowego świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Komu to świadczenie będzie przysługiwało i jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?

Kto jest uprawniony do nowego świadczenia?

Nowe świadczenie, zgodnie z ustawą z lipca 2023 roku, jest skierowane do osób niepełnosprawnych, które mają szczególne potrzeby życiowe i wymagają wsparcia. Odbiorcami świadczenia będą osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, którą określa się na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Kto nie może skorzystać z nowego świadczenia?

Warto jednak zaznaczyć, że nie wszyscy spełnią kryteria do otrzymania tego świadczenia. Nie przysługuje ono osobom, które zostały umieszczone w instytucjach takich jak:

 • domy pomocy społecznej,
 • rodzinne domy pomocy,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • placówki zapewniające całodobową opiekę,
 • zakłady karne,
 • zakłady poprawcze,
 • areszty śledcze,
 • schroniska dla nieletnich.

Ponadto, jeśli osoba niepełnosprawna jest uprawniona za granicą do świadczenia o podobnym charakterze, wówczas również nie otrzyma świadczenia wspierającego, chyba że dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od poziomu potrzeby wsparcia ustalonego w decyzji. Kwota świadczenia jest procentowym odsetkiem od renty socjalnej i zostanie zaokrąglona do pełnych złotych w górę. Na przykład:

 • 220% renty socjalnej przysługuje, jeśli poziom potrzeby wsparcia wynosi od 95 do 100 punktów.
 • 180% renty socjalnej przysługuje, jeśli poziom potrzeby wsparcia wynosi od 90 do 94 punktów.
 • 120% renty socjalnej przysługuje, jeśli poziom potrzeby wsparcia wynosi od 85 do 89 punktów.

Warto podkreślić, że w pierwszym roku obowiązywania ustawy, czyli od stycznia 2024 roku, świadczenie wspierające będzie dostępne tylko dla osób z najwyższym ustalonym poziomem potrzeb wsparcia (87-100 pkt). Dopiero w kolejnym roku, będzie dostępne dla osób ze średnim poziomem potrzeb wsparcia (78-86 pkt), a od 2026 roku także dla osób z najniższym poziomem potrzeb wsparcia (70-77 pkt).

Wnioski i decyzje

Osoba zainteresowana uzyskaniem świadczenia wspierającego musi złożyć wniosek do ZUS o jego przyznanie. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego będzie można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 stycznia 2024 roku, zarówno osobiście w oddziale ZUS, jak i przez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Natomiast wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia będzie można złożyć do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wojewody).

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną