Chcesz zmienić miejsce zamieszkania i pracę? Dostaniesz na to 14 tysięcy złotych!

Martyna P.
Dofinansowania
28.08.2023 8:41
Chcesz zmienić miejsce zamieszkania i pracę? Dostaniesz na to 14 tysięcy złotych!

Powiatowe Urzędy Pracy oferują różne formy wsparcia. Dziś przybliżymy jedną z nich, w ramach której można otrzymać ponad 14 tysięcy bezzwrotnej dotacji.

 

 

Ubiegaj się o bon z Urzędu Pracy

Bon na zasiedlenie skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę poza miejscem zamieszkania lub rozpocząć działalność gospodarczą w innym mieście.

O bon mogą ubiegać się osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne.

Pieniądze otrzymane w ramach bonu mają zostać przeznaczone na opłacenie wydatków, które wynikają z konieczności przystosowania do nowego miejsca zamieszkania.

Ważną informacją jest to, że dofinansowanie jest bezzwrotne i nieopodatkowane.

 

Ponad 14 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji

Wysokość przyznanej kwoty w ramach bonu zasiedleniowego uzależniona jest od kilku czynników m. in odległości od miejsca pracy i indywidualnych możliwości kandydata.

W ustawie przewidziana jest górna granica wypłaty świadczenia. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć równowartości 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli średniej krajowej na rok 2023 (obecnie jest to 14 667,46 złotych).

 

Jakie warunki należy spełnić?

  • Z bonu zasiedleniowego mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 30 roku życia;
  • Osoba korzystająca z bonu musi uzyskiwać z tytułu nowego zatrudnienia wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia na dany rok (obecnie jest to 3600 brutto),
  • Osoba ta ma również obowiązek podlegać wszystkim ubezpieczeniom społecznym;
  • Osoba, która otrzyma bon zasiedleniowy, musi utrzymać swoje zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy w okresie 8 miesięcy od momentu otrzymania wsparcia. W przeciwnym razie nastąpi konieczność zwrotu uzyskanej kwoty wsparcia;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

 

Zdjęcie Chcesz zmienić miejsce zamieszkania i pracę? Dostaniesz na to 14 tysięcy złotych! #1

Konieczne jest złożenie wniosku

Aby ubiegać się o bon należy złożyć wniosek. Wzór wniosku dostępny jest na stronie danego Urzędu Pracy. Składając wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie, należy podać w przybliżeniu kwotę, jaka jest niezbędna do zorganizowania przeprowadzki oraz pokrycia najpotrzebniejszych wydatków związanych z podjęciem pracy. Sumujemy np. miesięczny czynsz, koszt zakupu biletu okresowego.

Gdy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, należy podpisać umowę ze starostą.

 

Nie zapomnij o ważnych terminach!

Gdy otrzymamy pozytywną decyzję, musimy pamiętać o kilku ważnych terminach:

  • W ciągu 30 dni– należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy dokument potwierdzający, że podjęliśmy zatrudnienie, inną pracę zarobkową albo działalność gospodarczą;
  • W ciągu 30 dni– należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy oświadczenie o tym, że nasze nowe zatrudnienia spełnia warunek dotyczący odległości miejsca wykonywanej pracy od dotychczasowego miejsca zamieszkania;
  • Do 8 miesięcy– należy dostarczyć dokument potwierdzający fakt pozostawania w nowym zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej albo o kontynuowaniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy po przyznaniu bonu.

 

 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną