Dodatek stażowy dla pracowników! Kto może go otrzymać?

Martyna
Prawo
03.06.2023 17:12
Dodatek stażowy dla pracowników! Kto może go otrzymać?

Zgodnie z przepisami pracownicy poszczególnych firm mogą otrzymać tzw. Dodatek stażowy. Kto może się o niego ubiegać i jakie warunki trzeba spełnić? Wyjaśniamy szczegóły.  

Dodatek stażowy 

Zgodnie z prawem dodatek stażowy przyznaje się na podstawię wysługi lat pracy. Oznacza to, że otrzymają go pracownicy tzw. Budżetówki. Są to m.in.: 

  • Pracownicy urzędów 
  • Nauczyciele 
  • Pielęgniarki 

Dodatek wynosi 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli pracownik był zatrudniony w firmie 5 lat. Każdego roku następuje wzrost o 1 % do wynagrodzenia. Warunkiem jest, aby nie przekroczyło 20 %, wówczas dodatek nie jest naliczany:  

Art. 38. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Art. 33. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. - Ustawa o pracownikach samorządowych 

Jak się okazuje osoby, które nie pracują w budżetówce również mają możliwość otrzymać dodatek finansowy, jednak decyzja należy do firmy, która określa zasady.  

Wypłata dodatku  

Pracownikowi zostaje wypłacony dodatek stażowy od kolejnego miesiąca, który nastąpi po decyzji o przyznaniu środków finansowych.  

W sytuacjach, gdy osoba zatrudniona przebywa na zwolnieniu lekarskim lub na opiece nad dzieckiem to, aby otrzymać dodatek warunkiem jest pobieranie zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Nie należy się on jednak kobietą, które przybywają na urlopie macierzyńskim. Wówczas w trakcie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego jest on wliczany do podstaw jego wymiaru. 

Art. 38. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. - Ustawa o pracownikach samorządowych 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną