Szansa dla Twojej firmy! Jak zdobyć 200 tysięcy euro wsparcia?

Martyna P.
Dofinansowania
24.05.2023 9:49
Szansa dla Twojej firmy! Jak zdobyć 200 tysięcy euro wsparcia?

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji mogą skorzystać z pomocy de minimis, aby utrzymać i rozwijać swój biznes. Na czym polega ta forma wsparcia? 

Na czym polega pomoc de minimis?

Pomoc de minimis jest formą wsparcia przedsiębiorców. Jest to pomoc udzielana przez państwo na rzecz przedsiębiorców.

Pomoc ta została uregulowana w rozporządzeniu Komisji Europejskiej. Jest ona wsparciem publicznym. Pomoc de minimis powinna być o stosunkowo niskiej wartości, nie wpływać na wymianę handlową między państwami UE, ani nie zakłócać konkurencji.

Ze względu na swój charakter i ograniczoną wysokość nie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

Termin "De minimis" pochodzi z języka łacińskiego i oznacza "nieistotny".

Różne formy pomocy de minimis

Pomoc de minimis udzielana jest w kilku formach. Należą do nich:

 • pożyczki i kredyty preferencyjne,

 • umorzenie odsetek ZUS i innych,

 • jednorazowa amortyzacja,

 • inwestycje,

 • szkolenia,

 • zwolnienia podatkowe.

Ile dotacji można dostać w ramach pomocy de minimis?

Rozporządzenie UE zawiera kwoty, jakie można otrzymać w ramach pomocy:

 • Maksymalnie 200 tysięcy EUR brutto – dla jednego podmiotu gospodarczego na przestrzeni 3 lat kalendarzowych,

 • Maksymalnie 100 tysięcy EUR brutto – dla firm z sektora drogowego transportu towarów.

Zdjęcie Szansa dla Twojej firmy! Jak zdobyć 200 tysięcy euro wsparcia? #1

Należy pamiętać o limitach!

Ważne jest, aby państwa członkowskie przestrzegały limitów pomocy De minimis i monitorowały udzielane wsparcie, aby uniknąć nadużyć.

Limit można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Cele pomocy de minimis

Pomoc De minimis ma na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz promowanie konkurencyjności na rynku. Ograniczenie kwoty pomocy ma na celu uniknięcie zakłóceń konkurencji i zapewnienie równych szans dla wszystkich uczestników rynku.

Pomoc De minimis ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z tego wsparcia, aby rozwijać swoje działalności i stawać się bardziej konkurencyjnymi na rynku. Jednocześnie, zasady pomocy De minimis pomagają w utrzymaniu uczciwej konkurencji i ochronie rynku wewnętrznego UE.

Kto nie może otrzymać pomocy de minimis?

Pomocy nie otrzymają następujące grupy osób:

 • firmy z sektora akwakultury i rybołówstwa,

 • przedsiębiorcy zajmujący się produkcją podstawowych produktów rolnych,

 • na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich.

Jak wypełnić formularz de minimis?

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis należy złożyć na urzędowym formularzu.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną