Emeryci zyskają dodatkowe pieniądze - projekt już jest na stole!

Justyna
Prawo
30.04.2023 19:38
Emeryci zyskają dodatkowe pieniądze - projekt już jest na stole!

Do konsultacji trafił rządowy projekt ustawy wprowadzającej na stałe tak zwaną 14. emeryturę. Jakie zasady wypłaty dodatkowego świadczenia dla seniorów przedstawia dokument?

„Czternastka” na stałe

W uzasadnieniu do projektu możemy przeczytać:

„Rząd proponuje od 2023 r. wprowadzenie corocznej wypłaty 14. emerytury, analogicznie jak ma to miejsce w przypadku 13. emerytury. Działanie to wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom większości emerytów i rencistów, stanowiąc wsparcie finansowe, szczególnie znaczące dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe".

Z rozwiązania tego skorzystają osoby uprawnione do emerytur i rent w systemie powszechnym, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, emerytur pomostowych, rent inwalidów wojennych i wojskowych, a także rolnicy i służby mundurowe,

Ile wyniesie 14. emerytura?

Tak zwana 14. emerytura będzie wypłacona wraz ze świadczeniem podstawowym w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów albo w innym terminie w tym miesiącu, jeżeli nie jest możliwa wypłata dodatkowego świadczenia wraz ze świadczeniem podstawowym. Zgodnie z projektem tak świadczenie będzie przysługiwać w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury (obecnie to 1588,44 zł brutto) w przypadku osób, których wysokość świadczenia podstawowego (emerytury) nie przekracza kwoty 2900 zł;
  • kwoty najniższej emerytury pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego a kwotą 2900 zł - jeśli wysokość emerytury przekracza kwotę 2900 zł.

Warto zaznaczyć, że świadczenie pieniężne wypłacane będzie w kwocie pomniejszonej o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Dalsze założenia

Ponadto, w projekcie proponuje się, by przyznanie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego następowało z urzędu na podstawie decyzji. Decyzje w sprawie 14. emerytury będą wydawać i wypłacać ją właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia przy ustalaniu prawa i wysokości do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przyjmuje się sumę tych świadczeń wypłacanych w zbiegu.

Kwota omawianego świadczenia nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulga rehabilitacyjna). Ponadto, z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie będzie dokonywać się potrąceń i egzekucji.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną