Z jakich powodów można mieć zwolnienie z WF-u i kto je wystawia?

Patrycja

Rodzicielstwo

13.09.2022 20:50

Z jakich powodów można mieć zwolnienie z WF-u i kto je wystawia?

Na podstawie zwolnienia z WF-u, uczeń może być całkowicie zwolniony z lekcji lub jedynie z wykonywania określonych ćwiczeń. Dzięki zwolnieniu dzieje się to bez negatywnych konsekwencji, np. w postaci złych ocen. Dowiedz się, z jakich powodów można mieć zwolnienie z WF-u i kto może je wystawić.

Zdjęcie Z jakich powodów można mieć zwolnienie z WF-u i kto je wystawia? #1

Z jakich powodów można mieć zwolnienie z WF?

Zwolnienia dają uczniowi możliwość nieuczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego, bez żadnych konsekwencji w złych ocen, minusów, czy nieobecności.

Jakie są najczęstsze powody, żeby dziecko było zwolnione z zajęć wychowania fizycznego? Najczęściej to chwilowe pogorszenie stanu zdrowia lub samopoczucia, a także:

  • problemy zdrowotne,
  • złe samopoczucie dziecka,
  • osłabienie po przebytej chorobie,
  • rekonwalescencja po chorobie, po zabiegach ortopedycznych lub chirurgicznych
  • stany pourazowe,
  • miesiączka,
  • ból brzucha,
  • wybrane zaburzenia psychiatryczne (lęki, fobie),

Kto może wystawić zwolnienie z WF-u?

Zwolnienie z lekcji WF-u dzielą się na jednorazowe, wywołane chwilową niedyspozycją lub długoterminowe, związane ze stałym problemem zdrowotnym, czy niedyspozycją.

Zwolnienie z WF-u może wystawić zarówno rodzic, jak i lekarz:

  • Uczeń może uzyskać długoterminowe zwolnienie z zajęć WF — całkowite lub częściowe na podstawie stosownego zaświadczenia lekarskiego. Takie zwolnienie może obejmować dłuższy okres, nawet cały rok.
  • Oprócz tego każdy rodzic i opiekun prawny może wypisać dziecku jednorazowe zwolnienie ze względu na chwilowe dolegliwości lub niedyspozycje. Wystarczy pisemne uzasadnienie, dlaczego uczeń nie może ćwiczyć. Ważne, żeby zwolnienie od rodzica dotyczyło tylko chwilowych dolegliwości i nie przekraczało tygodnia.

Zmiany w zwolnieniach z WF w 2022 roku

Choć w lipcu media obiegła informacja o planowanych zmianach w zasadach zwalniania uczniów z zajęć WF-u, to ostatecznie nie weszły w one życie. Zakładano, że zwolnienia będą uznawane wyłącznie wtedy, gdy wystawi je lekarz specjalista. Zasady zwolnień pozostały bez zmian: dyrektor zwalnia z ćwiczeń lub zajęć WF tych uczniów, którzy dostarczą opinię wydaną przez lekarza, jednak niekoniecznie specjalistę.

Zdjęcie Z jakich powodów można mieć zwolnienie z WF-u i kto je wystawia? #2

Zwolnienie z WF: podstawa prawna 2022/2023

W specjalnym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, określono przepisy dotyczące wystawiania zwolnień z WF-u:

„Uczeń może zostać zwolniony z zajęć WF ze względu na stan zdrowia, a decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczeń lekarskich. W zależności od przedstawionych opinii medycznych dyrektor ma prawo zwolnić ucznia całkowicie, czyli ze wszystkich lekcji WF, lub tylko częściowo — z wykonywania niektórych ćwiczeń, co do których występują przeciwwskazania”.