Czy ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe?

Martyna P.
Dziecko
13.09.2022 9:10
Czy ubezpieczenie dziecka w szkole jest obowiązkowe?

Ruszył rok szkolny. Wielu rodziców stoi przed dylematem wyboru odpowiedniego wariantu polisy szkolnej. Świadczenia wypłacane w wyniku nieszczęśliwych wypadków (NNW). Czym kierować się przy wyborze? Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe? Czy szkoła może żądać od rodziców oświadczeń? Czy ubezpieczenie działa poza terenem szkoły? Rozwiejemy Wasze wątpliwości.

 

Czy ubezpieczenie NNW jest obowiązkowe?

Na wstępnie należy podkreślić, że wykupienie szkolnego ubezpieczenia NNW indywidualnego bądź grupowego NIE JEST obowiązkowe. Jest to kwestia dobrowolna.

Dziecko, które nie ma NNW może normalnie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, przedszkolnych, lekcjach WF itp. 

Nie musimy wykupować ubezpieczenia w szkole. Możemy zrobić to na własną rękę, poza nią.

Czy szkoła posiada ubezpieczenie?

Na stronie Kuratorium Oświaty czytamy, że nie ma prawnych regulacji, które ustanawiałyby obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych.

Żaden przepis nie zobowiązuje szkoły do zawarcia umowy ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Placówki wykupują jednak DOBROWOLNIE polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, które chronią je, gdy komukolwiek coś się stanie na terenie szkoły.

Organ prowadzący szkołę (najczęściej gmina albo podmiot prywatny) ma obowiązek podać opiekunowi dziecka numer takie polisy i nazwę towarzystwa, które ją wystawiło.

Czy szkoła może żądać od rodziców oświadczenia?

Ministerstwo Edukacji i Nauki wyjaśnia, że szkoła nie jest uprawniona do żądania zawarcia przez rodziców umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia w przypadku uczestniczenia przez dziecko w wycieczkach krajowych.

W związku z powyższym przedszkole lub szkoła nie może odmówić nieubezpieczonemu dziecku wyjazdu na wycieczkę, czy chociażby wyjścia do kina.

WAŻNE: Należy podkreślić, że szkoła NIE MOŻE żądać od rodziców podpisywania oświadczeń, które wskazywałyby, że odpowiedzialność za wypadek nie spada na szkołę z uwagi na niewykupione ubezpieczenie.

Odpowiedzialność za wypadki (niezależnie od faktu objęcia uczniów ubezpieczeniem!) ciąży na nauczycielach, opiekunach grupy, czy dyrektorach.

 

Zdjęcie Ubezpieczenie NNW: Czy szkoła może narzucać rodzicom zakup polisy? #1

Czy ubezpieczenie działa także poza szkołą?

Ubezpieczenie jest aktywne przez 365 dni. Ubezpieczenie działa nie tylko w placówce szkolnej, ale także poza nią, w drodze do domu i szkoły, w czasie zajęć pozalekcyjnych, a także w większości wypadków w czasie wyjazdów i wypoczynku wakacyjnego

 

Co powinna zawierać polisa?

Zakres ubezpieczenia uzależniony jest od rodzaju i zakresu polisy. Polisa powinna zawierać gwarancję wypłaty świadczenia za uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem (w szkole i poza nią!).

W umowie określona jest dokładnie kwota wypłacana w przypadku wypadków. Jest to procent od sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie z ubezpieczenia NNW dziecka jest wypłacane w wysokości zależnej od procentowego uszczerbku na zdrowiu. 

Warto zwrócić uwagę, czy polisa pokryje koszty ewentualnego pobytu w szpitalu, udokumentowane koszty leczenia, rehabilitacji, czy sprzętu ortopedycznego.

Są to kwestie bardzo istotne, gdyż w szkole najczęstszymi wypadkami są złamania.

Często dochodzi także to wybicia zębów u dzieci. Wtedy w polisie powinien być zapis, który gwarantuje pokrycie kosztów wizyty u stomatologa.

Poza tym ubezpieczenia często obejmują inne następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zalicza się do nich m. in. odmrożenia, oparzenia, poparzenie prądem, ugryzienie przez zwierzę.

Warto podkreślić, że większość polis nie zawiera ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Jeśli więc dziecko wybiera się na obóz językowy, wyjazd zagraniczny z rodzicami czy wymianę warto rozważyć doubezpieczenie.

 

Zdjęcie Ubezpieczenie NNW: Czy szkoła może narzucać rodzicom zakup polisy? #2

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną