Stypendium szkolne 2022: Zbiór najważniejszych informacji!

Martyna

Rodzicielstwo

29.08.2022 10:26

Stypendium szkolne 2022: Zbiór najważniejszych informacji!

Nowy rok szkolny zbliża się wielkimi krokami. Lada chwila uczniowie usłyszą pierwszy dzwonek. Rodziny, które borykają się z problemami finansowymi, mogą liczyć na wsparcie w postaci stypendium szkolnego. Kto może je uzyskać? Ile wynosi? Kiedy złożyć wniosek? Na te i inne pytanie odpowiemy w poniższym artykule.

Rok szkolny wiąże się z wieloma wydatkami. Poza uczęszczaniem na zajęcia dydaktyczne wielu uczniów pobiera także dodatkowe lekcje językowe, wyrównawcze czy sportowe. Do tego dochodzi także zakup podręczników, szkolnych przyborów, ubrań czy sprzętów komputerowych. Niestety nie wszystkich stać na takie wydatki, a wiele polskich rodzin z trudem wiąże koniec z końcem.

Uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, mogą otrzymać stypendium szkolne, które pokryje wydatki związane z edukacją.

 

Zdjęcie Stypendium szkolne 2022: Zbiór najważniejszych informacji! #1

Stypendium szkolne 2022

Stypendium szkolne jest wsparciem kierowanym do uczniów, którzy znajdują się w trudnej, rodzinnej sytuacji finansowej.

Niskie dochody w przeliczeniu na jedną osobę wynikają często z niepełnosprawności, bezrobocia, wielodzietności, alkoholizmu, ciężkiej choroby. Mogą być także spowodowane zdarzeniem losowym lub brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Stypendium szkolne – jakie oferuje wsparcie?

Stypendium szkolne może przybierać różne formy.

Jedną z nich jest pomoc rzeczowa – zakup materiałów edukacyjnych (podręczników).

Druga forma wsparcia opiera się na całkowitym lub częściowym pokryciu kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (np. zajęciach wyrównawczych, czy zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą).

Istnieje także możliwość przyznania stypendium w formie wsparcia finansowego (pieniężnego).

Warto dodać, że wsparcie to może także obejmować całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Dotyczy to uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Na jaki okres jest przyznawane?

W roku szkolnym stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż 1 miesiąc, ale nie dłuższy niż 10 miesięcy.

 

Stypendium szkolne a kryterium dochodowe

Stypendium szkolne opiera się na kryterium dochodowym.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne od 1 stycznia 2022 roku nie może przekraczać 600 złotych netto.

Dodajmy, że kwota nie może być większa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określona w ustawie o pomocy społecznej. 

 

Kto i gdzie może złożyć wniosek?

Wniosek o stypendium szkolne może być złożone przez pełnoletniego ucznia, rodzica lub dyrektywa szkoły.

Wniosek należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego.

Wniosek należy kierować do gminnych lub miejskich ośrodków pomocy społecznej.

 

Stypendium szkolne – jaka jest jego wysokość w 2022 roku?

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia przez niego 18. roku życia.

Warto podkreślić, że maksymalna wysokość stypendium szkolnego to 200% tej kwoty.

W 2022 roku wysokość stypendium nie może być niższa niż 99,20 zł miesięcznie.

Ponadto nie może przekraczać miesięcznie 248 złotych.

Jeśli chcecie uzyskać więcej szczegółowych informacji zajrzyjcie na rządową stronę - TUTAJ

 

Zdjęcie Stypendium szkolne 2022: Zbiór najważniejszych informacji! #2