Jak odwołać się od niesłusznie wystawionego mandatu?

Katarzyna

Prawo

07.07.2022 21:27

Jak odwołać się od niesłusznie wystawionego mandatu?

Nikt z nas nie lubi otrzymywać mandatu, a co więcej za niego płacić. Jeśli jednak mandat jest niesłuszny, to można się od niego odwołać!

Mandat karny 

Nie zawsze funkcjonariusz wystawi nam słuszny mandat. Mandat, który został wystawiony niesłusznie, może zostać uchylony. Istnieje kilka przypadków, w których można starać się o uchylenie mandatu, a dokładniej, jeśli został on wystawiony za:

• czyn, który nie był wykroczeniem w czasie jego popełnienie,

• czyn, za który może ukarać tylko sąd,

• czyn, który został podjęty w obronie koniecznej lub obronie dobra chronionego prawem,

• czyn, który został spowodowany chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innym zakłóceniem czynności psychicznych sprawcy.

Zdjęcie Jak odwołać się od niesłusznie wystawionego mandatu? Podpowiadamy! #1

Wniosek o uchylenie mandatu

Aby niesłusznie wystawiony mandat został uchylony, to z takim wnioskiem musi wystąpić osoba, która została niesłusznie ukarana. Może to również zrobić przedstawiciel ustawowy, jednak może to zrobić tylko w kilku przypadkach, a mianowicie gdy:

- osoba ukarana jest ubezwłasnowolniona,

- osoba ukarana ma mniej niż 17 lat.

Ważne dane na wniosku 

Wniosek odwołanie się od niesłusznie wystawionego mandatu musi zawierać kilka ważnych danych, a mianowicie:

• imię i nazwisko osoby, której niesłusznie wystawiono mandat,

• numer PESEL,

• miejsce zamieszkania,

• serię i numer mandatu,

• opis zdarzenia,

• uzasadnienie, dlaczego mandat powinien zostać uchylony. 

Czas na złożenie wniosku 

Taki wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od momentu otrzymania mandatu. Należy zrobić to w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce wystawienia takiego mandatu. Wniosek można również osobiście zanieść do biura podawczego lub przesłać go drogą pocztową.

Zdjęcie Jak odwołać się od niesłusznie wystawionego mandatu? Podpowiadamy! #2

Odwołanie się od mandatu 

Odwołanie się od mandatu karnego jest bezpłatne, jednak nie wiadomo, w jakim czasie zostanie rozpatrzony dany wniosek, ponieważ nie ma górnego limitu czasowego na jego rozpatrzenie. To sędzia wydaje postanowienie w danej sprawie, gdzie może uchylić mandat lub nie. Od jego decyzji nie ma natomiast środka odwoławczego.