Stypendium socjalne dla uczniów i studentów. Kto może starać się o pomoc finansową?

Ewelina

Rodzicielstwo

29.06.2022 11:03

Stypendium socjalne dla uczniów i studentów. Kto może starać się o pomoc finansową?

Nie tylko okres wakacyjny może wiązać się dla rodziców ze sporymi wydatkami. Osoby, które wychowują swoje pociechy, doskonale zdają sobie sprawę z kosztów, jakie ponoszą także w roku szkolnym. Jak powszednie wiadomo, uczniowie i studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą starać się o stypendium socjalne. Komu przysługuje  świadczenie? Jak złożyć wniosek o stypendium socjalne dla uczniów i studentów?

Stypendium socjalne 

Rok szkolny łączy się z wieloma wydatkami. Poza uczęszczaniem na zajęcia dydaktyczne, wielu uczniów pobiera także dodatkowe lekcje językowe czy sportowe. Do tego dochodzi także zakup podręczników, szkolnych przyborów, ubrań czy sprzętów komputerowych. Niestety nie wszystkich stać na podobne wydatki, a wiele polskich rodzin z trudem wiąże koniec z koniec.

Uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, otrzymać mogą stypendium socjalne, które pokryje wydatki związane z edukacją.

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

Stypendium socjalne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, którzy uczęszczają i kontynuują naukę w szkołach, ale nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24. roku życia. Stypendium przysługuje również wychowankom ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do ukończenia przez nich 18. r.ż.

Ubiegając się o świadczenie, trzeba mieć na uwadze obowiązujące kryteria. Zgodnie z treścią nowego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 600 zł netto. 

Zdjęcie Stypendium socjalne dla uczniów i studentów. Kto może starać się o pomoc finansową? #1

Wniosek o stypendium socjalne

Wiosek o przyznanie dla ucznia stypendium socjalnego składać może rodzic lub prawny opiekun ucznia, który nie ukończył 18. r. ż, uczeń pełnoletni, lub dyrektor szkoły czy placówki do której uczęszcza uczeń.

Termin składania wniosków o stypendium socjalne mieści się od 1 września do 15 września danego roku. Dla kolegiów nauczycielskich, języków obcych i pracowników służb społecznych termin składania wniosków kończy się z dniem 15 października. W wyjątkowych i odpowiednio udokumentowanych sytuacjach termin może ulec wydłużeniu. 

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego składa się ośrodkach pomocy społecznej właściwych dla danej gminy.

Stypendium socjalne dla studentów

Także studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego. Wysokość dochodu na osobę w rodzinę, która uprawnia studenta do otrzymania świadczenia, ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim. Od 1 stycznia 2022 roku ustalona przez uczelnię miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta nie może być niższa niż 780 zł (netto) oraz wyższa niż 1051,7 zł (netto) miesięcznie.

Należy mieć na uwadze, że stypendium socjalne w ramach edukacji  przyznawane jest na okres nie krótszy niż jeden pełny miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym bądź akademickim.