Wiemy ile rząd dołoży mam do rachunku za prąd! Resort podał kwoty.

Lifestyle

Oct. 22, 2021, 2:26 p.m.

Wiemy ile rząd dołoży mam do rachunku za prąd! Resort podał kwoty.

Rząd pracuje nad projektem noweli Prawa Energetycznego. Resort Klimatu i Środowiska wyjaśnił, jakie są założenia projektu. Chodzi m.in. o wprowadzenie nowych dodatków energetycznych.

Na chwilę obecną projekt dotarł pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów. Kolejnym etapem będzie rozpatrzenie go przez rząd i ostatecznie skierowany do prac w parlamencie.

 

Co ulegnie zmianie?

Zmianą ma być rozszerzenie grupy osób uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego.

Zmiany wprowadzane będą według kryterium dochodowego nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1115 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym.

Powodem wprowadzanych zmian jest pogarszająca się sytuacja wielu rodzin z uwagi na rosnący ogólnoeuropejskim kryzys energetyczny.

Wprowadzona pomoc ma zagwarantować najsłabszym odbiorcom zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb.

Dodatki będą przyznawane na okres sześciu miesięcy. Aby otrzymać dopłatę, należy przedstawić fakturę (zamiast kopii umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej). Ma być to ułatwieniem dla użytkowników.

Zdjęcie Wiemy ile rząd dołoży mam do rachunku za prąd! Resort podał kwoty. #1

Poza dopłatami do rachunków wprowadzone zostaną także niefinansowe mechanizmy wsparcia.

Oznacza to, że odbiorca wrażliwy energii elektrycznej/gazu będzie mógł złożyć do sprzedawcy energii/gazu wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy ws. zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego należności za energię elektryczną/gazu lub świadczone usługi.

Nowela zakłada także wprowadzenie zakazu wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu, w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy. 

Zdjęcie Wiemy ile rząd dołoży mam do rachunku za prąd! Resort podał kwoty. #2

Dostawcy energetyczni zobowiązani będą do wskazania alternatywnych rozwiązaniach związanych z odłączeniem prądu czy gazu.

"Przyjęliśmy, że co piąte gospodarstwo domowe w Polsce będzie mogło otrzymać wsparcie. Proponowane rozwiązanie rozszerza znacznie grupę uprawnioną, też o tych, którzy nie mogli ubiegać się o dodatek np. z uwagi na nadmetraż lokalu i tym samym byli wykluczeni z przyznania dodatku mieszkaniowego. Dotyczy to w szczególności odbiorców samotnie zamieszkujących domy jednorodzinne w małych miejscowościach i na wsiach, których sytuacja materialna uzasadnia przyznanie zasiłków stałych lub okresowych. Objęte dodatkiem energetycznym zostaną także grupy dochodowe: korzystające z zasiłków pomocy społecznej, emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury czy emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze, a także rodziny wielodzietne. Zmiana ma na celu lepsze ukierunkowanie pomocy i objęcie lepszą ochroną tych rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialno-bytowej" – mówił szef Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Zdjęcie Wiemy ile rząd dołoży mam do rachunku za prąd! Resort podał kwoty. #3

Przedstawiono konkretne sumy

Rząd planuje przeznaczyć na okres od 2022 do 2031 kwoty stopniowo rosnące. Z poziomu 1,5 mld złotych osiągnąć mają wysokość 1,7 mld złotych.

Dopłaty mają wzrosnąć o 30-50%.

Stawki dodatków mają wahać się między 324 zł do 876 zł w okresie rocznym.

„Szacujemy, że dzięki proponowanemu rozwiązaniu liczba beneficjentów dodatków wzrośnie do około 2,63 miliona gospodarstw domowych, czyli do niemal 20%” – mówił MKiŚ Michał Kurtyka.

.