Prawo do grobu — co to jest i dlaczego wymaga doprecyzowania? Rząd szykuje zmiany.

Katarzyna
Newsy
06.10.2021 13:40
Prawo do grobu — co to jest i dlaczego wymaga doprecyzowania? Rząd szykuje zmiany.

Zmiany szykują się nie tylko w sferze podatkowej, ale również w sferze pochówku i cmentarzy. Rządzący chcą doprecyzować kwestie związane m.in. z rezerwacją miejsca pochówku.

Zdjęcie Prawo do grobu — co to jest i dlaczego wymaga doprecyzowania? Rząd szykuje zmiany. #1

Kolejne zmiany

Rząd przed końcem roku zauważa coraz więcej ustaw czy przepisów, które można by doprecyzować. Idąc tym tropem, rządzący stworzyli projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, gdzie uściślone zostaną niektóre kwestie związane z pochówkiem zmarłych. Proponowane zmiany mają uściślić kwestie związane z prawem do grobu czy rezerwacją miejsca na cmentarzu. Zmiany będą więc dotyczyć przede wszystkim funkcjonowania cmentarzy.

Spory w sferze pochówku 

Obecne przepisy powodują, że często mamy do czynienia ze sporami w sferze praw majątkowych względem miejsca pochówku a prawem do kultu pamięci po zmarłym. Zdarzały się przypadki, że sprawy te trafiały do Sądu Najwyższego, gdzie były rozstrzygane. Aby odjąć trochę pracy sądom, rządzący postanowili doprecyzować te zagadnienia. Projekt ustawy zawiera regulacje, gdzie prawo do miejsca rezerwacji pochówku jest majątkowe, zbywalne oraz niepodzielne. Prawo to będzie pozwalało decydować o tym, kto może być pochowany w określonym grobie oraz jak powinien wyglądać wybudowany pomnik w oparciu o regulamin cmentarza. Prawo to ma być również dziedziczone na zasadach ogólnych.

Zdjęcie Prawo do grobu — co to jest i dlaczego wymaga doprecyzowania? Rząd szykuje zmiany. #2

Rezerwacja miejsca pochówku

W projekcie ustawy znajduje się również zapis, który mówi, że osoba dokonująca rezerwacji miejsca pochówku będzie również uiszczać opłatę, która będzie pokrywała rezerwację oraz pierwsze pochowanie w danym grobie. Co ciekawe w grobie nie musi spocząć sam fundator, tylko może być to również inna osoba, jeśli fundator się na to zgodzi. Zbyć prawo do rezerwacji miejsca pochówku będzie można tylko w formie pisemnej. Podczas spisywania oświadczenia będzie musiał być obecny właściciel cmentarza, który zostanie poinformowany o tym, komu przysługuje po zmianach prawo do rezerwacji danego miejsca pochówku. W regulaminie cmentarza zostanie również umieszczony zapis, który będzie informował, ile jedna osoba maksymalnie będzie mogła mieć zarezerwowanych miejsc pochówku. Zapis ten ma przeciwdziałać rezerwowaniu miejsc i późniejszych ich odsprzedaży.

Prawo do grobu

Gdy w danym grobie spocznie już dana osoba to prawo rezerwacji zostanie przekształcone w prawo do grobu. Będzie ono przysługiwało kolejno: osobie wskazanej w testamencie, małżonkowi i krewnym zstępnym fundatora grobu (dzieciom, wnukom, prawnukom), krewnym wstępnym (rodzicom, dziadkom, pradziadkom) i krewnym bocznym (np. rodzeństwu) do czwartego stopnia pokrewieństwa, powinowatym w linii prostej do pierwszego stopnia oraz osobie, która dobrowolnie zobowiązała się do pochowania zwłok. Prawne określenie kolejności ma za zadanie zmniejszenie ryzyka powstawania późniejszym sporom w tej kwestii, które czasami są rozwiązywane na salach sądowych.

Decyzyjność w sprawie grobu 

Prawo do grobu będzie również obejmowało decyzyjność w kwestii dokonania ekshumacji, zgłoszenia sprzeciwu w przypadku jego likwidacji, dokonywania zmian w sprawie jego dekoracji czy opieki nad grobem. Prawo do grobu w przeciwieństwie do prawa do rezerwacji miejsca pochówku nie ma charakteru majątkowego oraz będzie niezbywalne i niedziedziczne. Prawo do grobu ma trwać tylko 20 lat, jednak po upływie tego czasu może zostać odnowione na kolejne 20 lat.

Zdjęcie Prawo do grobu — co to jest i dlaczego wymaga doprecyzowania? Rząd szykuje zmiany. #3

Wymagane odległości 

Nowa ustawa odnosi się również do tematu powstawania nowych cmentarzy. W projekcie zapisano, że będą mogły być one zakładane tylko przez gminy, związki międzygminne, kościoły oraz związki wyznaniowe. Cmentarz będzie mógł powstać tylko w tym miejscu, gdzie przewiduje to plan zagospodarowania przestrzennego. Miejsce pochówku nie będzie też mogło znaleźć się mniej niż 150 m od studni, strumieni czy źródeł, z których ludzie pobierają wodę do spożycia. Taka sama odległość będzie musiała zostać zachowana od zakładów produkujących środki spożywcze, zakładów żywienia, budynków mieszkalnych czy budynków użyteczności publicznej.

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną