Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jakie prawa ma właściciel, a czego NIE może zażądać!

Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jakie prawa ma właściciel, a czego NIE może zażądać!

Zarówno prawa jak i obowiązki najemcy i wynajmującego są ważne dla obu stron. Świadomość własnych praw jednak nie wystarczy, dobrze znać także obowiązki drugiej strony umowy. Dzięki takiej podstawowej wiedzy będziemy świadomi tego, czego możemy oczekiwać, a także wiedzieć, czego wymaga się od nas.

Zdjęcie Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jakie prawa ma właściciel, a czego NIE może zażądać! #1

Znajomość praw najemcy jest bardzo ważna. Wynajmujący zwykle informuje nas jedynie o naszych obowiązkach,podkreślając własne prawa i przywileje, jako właściciela mieszkania. Dlatego dzisiaj skupimy się na tym, czego właściciel mieszkania żądać od nas nie może. Często próbują nam oni narzucać własne zasady, nie licząc się z naszymi prawami. Sprawdźmy wiec, na co zgadzać się nie musimy. Prawa i obowiązki regulowane są przez kodeks cywilny i ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów.

Sprawdzanie

Właściciel ma prawo do własnej nieruchomości wiec może otworzyć sobie drzwi własnym kluczem, nawet pod naszą nieobecność?

Takie zachowanie to naruszenie miru domowego i absolutnie nie jest zgodne z prawem. Właściciel może wejść do mieszkania pod nieobecność lokatora jedynie w przypadku podejrzenia awarii np. zalania. Jednak nawet w takiej sytuacji towarzyszyć mu musi policja, straż miejsca lub pożarna.

Odwiedziny

Właściciel ma prawo do niezapowiedzianych odwiedzin w celu sprawdzenia stanu mieszkania?

Każdy termin wizyty wynajmujący musi ustalać wcześniej z lokatorem. Nawet wizyta w celu dokonania napraw musi być umówiona. Niezapowiedziana próba wtargnięcia do mieszkania lub odmowa jego opuszczenia nie jest zgodna z prawem.

„Proszę się wyprowadzić”

Właściciel w każdej chwili może przyjść i ustnie wypowiedzieć umowę najmu?

Ustalanie i załatwianie spraw drogą ustną nie jest dobrym pomysłem zwłaszcza w przypadku wypowiedzenia umowy najmu. Wypowiedzenie musi być w formie pisemnej z informacją o przyczynie, inaczej jest nieważne.

Zdjęcie Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jakie prawa ma właściciel, a czego NIE może zażądać! #2

Wypowiedzenie natychmiastowe

Właściciel może wypowiedzieć umowę nie zachowując wcześniej ustalonego okresu wypowiedzenia?

Umowa nie może być wypowiedziana z byle powodu. Jednak są skrajne wypadki, w których właściciel mieszkania może wypowiedzieć umowę nie zachowując ustalonego terminu wypowiedzenia. Są to przypadki łamania prawa przez najemcę takie jak np.: niszczenie lokalu, korzystanie z lokalu w sposób niezgodny z przeznaczeniem, zakłócanie spokoju innym mieszkańcom. Jednak nawet wtedy obowiązuje najmniejszy możliwy termin wypowiedzenia – miesiąc.

Zapłata za naprawę

Właściciel żąda pieniędzy za remont, który musiał być przeprowadzony, aby lokal nadawał się do zamieszkania?

Jeśli mieszkanie zostanie zalane przez sąsiada z góry i wymagany jest remont mieszkania, aby to powrotem nadawało się do użytku, leży to w gestii właściciela. Nie może on w takim przypadku żądać od nas zapłaty za remont, naprawę zniszczonego przy zalaniu sprzętu. Najemca odpowiada finansowo jedynie za straty, które powstały z jego winy.

Zdjęcie Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jakie prawa ma właściciel, a czego NIE może zażądać! #3

Podnoszenie czynszu

Właściciel może podnosić czynsz, kiedy tylko ma na to ochotę?

Nie musimy się godzić na częste podnoszenie czynszu. Ustawa jasno mówi, że właściciel może podnosić czynsz w wynajmowanym mieszkaniu nie częściej niż raz na pół roku. Opłaty niezależne od właściciela (śmieci, woda, prąd) mogą zmieniać się częściej. Właściciel ma jednak obowiązek poinformowania nas o tym pisemnie wraz z uzasadnieniem i wykazem opłat.

Zdjęcie Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jakie prawa ma właściciel, a czego NIE może zażądać! #4

Wysoka kaucja

To właściciel ustala wysokość kaucji wynajmowanego lokalu?

Może zdarzyć się, że właściciel będzie od nas żądał wysokiej kaucji ze względu na wysoki standard mieszkania. Kwota jest oczywiście ustalana przez niego i ma do tego prawo jednak nie może ona przekraczać 12-krotności miesięcznego czynszu.

Zwrot kaucji

Właściciel może oddać kaucję, kiedy będzie miał na to środki?

Kaucję płacimy po to by pokryć ewentualne szkody. Właściciel ma prawo potrącić część lub nawet całą kwotę, jeśli zniszczenia są duże. Jednak zwrot pozostałości kaucji musi nastąpić w czasiej nie dłuższym niż miesiąc od opuszczenia mieszkania.

Zdjęcie Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jakie prawa ma właściciel, a czego NIE może zażądać! #5

Odcięcie mediów

Właściciel może odciąć nam lub wodę, jeśli zalegamy z opłatami?

Dopływ mediów może odciąć jedynie dostawca. Właściciel nie może nam ograniczyć dostępu do prądu, wody czy ogrzewania nawet, jeśli zalegamy z czynszem. Działanie takie to utrudnianie korzystania z lokalu i nie jest z godne z prawem.

Wymiana zamków

W celu szybszego pozbycia się nas z mieszkania w trakcie trwania okresu wypowiedzenia właściciel może zmienić zamki lub rozpocząć uporczywy dla nas remont?

Właściciel nie może utrudniać nam korzystania z lokalu nawet na dwa dni przed planowaną wyprowadzką. Wymiana zamków, niepotrzebny remont to nękanie lokatora i nie jest zgodne z prawem.

Zdjęcie Wynajmujesz mieszkanie? Sprawdź, jakie prawa ma właściciel, a czego NIE może zażądać! #6

Niektóre sprawy są oczywiste, jednak w życiu trafiamy na różnych ludzi. Dobrze być odpowiednio przygotowanym i świadomym w trakcie rozmowy.

Patrycja

Polecane