Nowy program "Aktywnie w domu" od października 2024! Dodatkowe pieniądze dla rodziców

Martyna P.
Dofinansowania
17.05.2024 8:49
Nowy program "Aktywnie w domu" od października 2024! Dodatkowe pieniądze dla rodziców

Z zapowiedzi rządu wynika, że w październiku 2024 roku w życie wejdzie program “Aktywny Rodzic”. Jednym z jego elementów jest panel “Aktywnie w domu”. Dziś przybliżymy najważniejsze kwestie z nim związane.  

 

Program “Aktywnie w domu”  

Program “Aktywny Rodzic” będzie składał się z trzech elementów:  

 • AKTYWNI RODZICE W PRACY  
 • AKTYWNIE W ŻŁOBKU  
 • AKTYWNIE W DOMU  

 

Dziś zajmiemy się świadczeniem “Aktywnie w domu”. Program ten ma zastąpić dotychczas obowiązujący Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Przypomnijmy, że RKO nie przysługuje na pierwsze dziecko. Program “Aktywnie w domu” ma to zmienić. Pieniądze w ramach programu “Aktywnie w domu” będą kierowane do rodziców, którzy wychowują dziecko w domu.  

 

 

Kto otrzyma pieniądze?  

Pieniądze z tego programu będą przysługiwały: 

 • Matce lub 
 • Ojcu lub  
 • Opiekunowi faktycznemu.  

Ile można otrzymać? 

W ramach programu “Aktywnie w domu” będzie można otrzymać 500 złotych miesięcznie.  

 

Ile czasu można pobierać pieniądze?  

Świadczenie będzie wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 3. rok życia.  

 

Zdjęcie Nowy program "Aktywnie w domu" od października 2024! Dodatkowe pieniądze dla rodziców #1

Kto otrzyma wsparcie? Kryteria dofinansowania

Rodzinny kapitał opiekuńczy zostanie zastąpiony nowym świadczeniem o nazwie „aktywnie w domu” stanowiącym część programu „Aktywny Rodzic”. Świadczenie „aktywnie w domu”, w przeciwieństwie do rodzinnego kapitału opiekuńczego, będzie przysługiwało już od pierwszego dziecka w rodzinie.

Świadczenie „aktywnie w domu” będzie przysługiwało bez względu na osiągany dochód. Aktywność zawodowa rodziców albo opiekuna faktycznego nie będzie warunkiem uzyskania prawa do tego świadczenia.

Świadczenie „aktywnie w domu” przysługiwać będzie na analogicznych zasadach, co obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy. 

Co w przypadku opieki naprzemiennej?  

W przypadku opieki naprzemiennej, rozwodu lub separacji kwotę świadczenia „aktywnie w domu” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. 

 

W tych przypadkach świadczenie nie przysługuje 

Świadczenie “Aktywnie w domu” nie będzie wypłacane, jeśli:  

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej; 
 • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;  
 • Na to samo dziecko, za dany miesiąc:  

a) zostało przyznane świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, 

b) zostało przyznane świadczenie „aktywnie w żłobku”;

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia „aktywnie w domu”, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

Czy świadczenie może zostać wstrzymane? 

W przypadku marnotrawienia środków, lub ich nienależytym wydatkowaniem, świadczenie będzie w całości lub w części przekazywane rodzicom odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz TUTAJ. 

 

Kluczowe Punkty
 • W październiku 2024 roku zostanie wprowadzony program “Aktywny Rodzic” wraz z panelem “Aktywnie w domu”
 • Program zastąpi Rodzinny Kapitał Opiekuńczy
 • Świadczenie 500 zł miesięcznie dla rodziców wychowujących dziecko w domu
 • Świadczenie przysługuje od 12. miesiąca do końca 36. miesiąca życia dziecka
 • W przypadku opieki naprzemiennej, kwota jest dzielona na pół między rodziców
 • Świadczenie nie przysługuje w przypadkach ustalonych prawem, np. piecza zastępcza, pozbawienie władzy rodzicielskiej
Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną