4 tys. zł po śmierci członka rodziny lub pracownika? Złóż wniosek o ten zasiłek!

Agnieszka
Newsy
04.09.2023 11:26
4 tys. zł po śmierci członka rodziny lub pracownika? Złóż wniosek o ten zasiłek!

4 tysiące złotych - tyle wynosi obecnie zasiłek pogrzebowy. Sprawdź, kto może go otrzymać po śmierci bliskiej osoby i jakie warunki trzeba spełnić.

Kto może otrzymać 4 tysiące złotych zasiłku pogrzebowego?

Osoba, która pokryje koszty pogrzebu osoby zmarłej, może liczyć na zasiłek pogrzebowy. Wniosek o taki zasiłek może składać:

 • Członek rodziny
 • Pracodawca
 • Dom pomocy społecznej
 • Gmina i powiat
 • Osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego
 • Osoba obca osobie zmarłej

Pod warunkiem, że pokryli koszty pogrzebu.

Kiedy po osobie zmarłej przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Osoba, która pokryła koszty pogrzebu może liczyć na zasiłek pogrzebowy w kwocie 4 tysięcy złotych pod warunkiem, że osoba zmarła:

 • Miała przyznaną emeryturę, emeryturę pomostową, świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, rentę socjalną, rentę lub nie pobierała tych świadczeń, ale była do nich uprawniona.
 • Była ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Posiadała nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
 • Zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia.
 • Zmarła na skutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach.

Co w przypadku, gdy koszty pogrzebu poniesie więcej niż jedna osoba?

Jeśli koszty pogrzebu zostaną pokryte przez więcej niż jedną osobę lub podmiot, zasiłek pogrzebowy zostanie rozdzielony pomiędzy te osoby/podmioty proporcjonalnie do poniesionych kosztów.

Zasiłek pogrzebowy - wniosek

Osoba, która pokryła koszty pogrzebu i chce otrzymać w związku z tym zasiłek pogrzebowy, musi złożyć wniosek do ZUS (druk Z-12).

Do wniosku konieczne jest dołączenie dokumentów:

 1. Akt zgonu, akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. 
 2. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem. 
 3. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego).
 4. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. - czytamy na stronie ZUS. 

Ważne: wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokryłeś z własnej kieszeni. 

Zostań z nami
Pobierz naszą aplikację mobilną