Zmiany w Kodeksie wyborczym! Sejm przyjął nowelizację

Agnieszka

Newsy

27.01.2023 9:53

Zmiany w Kodeksie wyborczym! Sejm przyjął nowelizację

W czwartek 26 stycznia Sejm przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego ze wszystkimi poprawkami, które przygotował PiS. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, przeciw było natomiast 220. Od głosu nie wstrzymał się nikt, jednak 10 posłów nie wzięło w nim udziału. Jakie zmiany więc przyjęto w Sejmie w sprawie Kodeksu wyborczego?

Zmiany w Kodeksie Wyborczym

Dostęp do lokali wyborczych

Przegłosowana w czwartek ustawa zwiększa dostęp do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości. Wprowadza też między innymi bezpłatne przewozy dla osób, które mieszkają w gminach nieposiadających transportu publicznego. 

To wójt gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej będzie odpowiedzialny za zorganizowanie bezpłatnego transportu publicznego dla mieszkańców  "w celu wzięcia udziału w głosowaniu dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy lub jeżeli najbliższy przystanek komunikacyjny funkcjonującego transportu zbiorowego oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego".

Oprócz tego, wyborca z niepełnosprawnością o znacznym lub umiarkowanym stopniu oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, będzie miał prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego.

Podział lokali wyborczych

Kolejną zmianą, jaką wprowadza nowelizacja, jest stworzenie większej ilości lokali wyborczych. Po zmianach stały obwód do głosowania ma obejmować od 200 mieszkańców, zaś górny próg 4 tys. mieszkańców pozostaje bez zmian.

Zmiany osób w składzie okręgowych i rejonowych komisji wyborczych

W nowelizacji zawarto też przepis o tym, że zamiast sędziów w skład okręgowej i rejonowej komisji wyborczej mają pojawić się "mające wyższe wykształcenie prawnicze oraz dające rękojmię należytego pełnienia tej funkcji".

Nagrywanie prac komisji

PiS przygotował też poprawkę, która daje możliwość mężom zaufania nagrywanie prac obwodowej komisji wyborczej. Będą oni mogli rejestrować cały proces prac od jej rozpoczęcia, aż do podpisania protokołu, na własnych urządzeniach. 

Nagrania te będą musiały zostać usunięte do końca następnego dnia po tym dniu, w którym obwodowa komisja wyborcza przekazała protokół głosowania w obwodzie komisji wyborczej wyższego stopnia. 

Centralny Rejestr Wyborców i głosowanie za granicą

Wyborca, który będzie chciał głosować za granicą, będzie musiał wnieść wniosek najpóźniej 5 dni przed wyborami, a wniosek będzie musiał być - "utrwalonym w postaci papierowej opatrzonym własnoręcznym podpisem albo przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej" przez ministra spraw zagranicznych lub na adres poczty elektronicznej konsula "jako odwzorowanie cyfrowe wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem".

Centralny Rejestr Wyborców ma natomiast służyć ustaleniu liczby wyborców, sporządzaniu spisów wyborców oraz spisów osób uprawnionych do udziału w referendum oraz sprawdzeniu, czy posiadają oni prawa wyborcze.

Zdaniem rządu, wprowadzone zmiany pozwolą na zwiększenie frekwencji w nadchodzących wyborach.