Czy można mieć więcej niż jedną teściową?

Agnieszka

Związki

20.09.2022 11:15

Czy można mieć więcej niż jedną teściową?

Relacje z teściami bywają czasem skomplikowane. Wchodząc z kimś w związek małżeński musimy jednak liczyć się z tym, że w pewnym sensie łączymy się także z członkami jego rodziny, na przykład z rodzicami. Mowa o więzi prawnej, szerzej znanej jako powinowactwo. Co na temat tej kwestii mówi polskie prawo? Czy można mieć więcej niż jedną teściową?

Kto wchodzi w skład powinowactwa?

Zawierając związek małżeński w rozumieniu polskiego prawa, powinowatymi stają się dla nas krewni małżonka. Nie są nimi jednak nasi krewni z krewnymi małżonka, czyli przykładowo nasze rodzeństwo nie jest spowinowacone z rodzeństwem małżonka.

Dla osób w związku małżeńskim powinowatymi są rodzice, rodzeństwo, pasierb/pasierbica i inni krewni małżonków. Krewni to np. ojciec, matka, babcia, dziadek, wuj, siostrzenica, stryj, bratanica, kuzyni, itd.

Czy można mieć więcej niż jedną teściową?

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy prawne oraz istotny fakt, iż powinowactwo nie ustaje po zakończeniu małżeństwa, ani nawet po śmierci małżonka, okazuje się, że owszem - można mieć więcej niż jedną teściową w rozumieniu prawnym tego pojęcia.

Co więcej, polskie prawo zakazuje brania ślubu z osobami spowinowaconymi w linii prostej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy otrzymamy na taki ślub zgodę sądu, który rozpatrzy nasz przypadek indywidualnie. 

Osobami spowinowaconymi w linii prostej są przodkowie i potomkowie małżonka, teściowie więc zaliczają się do tego grona. 

“Co do zasady takie małżeństwa są niedozwolone. Jednakże w wyjątkowych przypadkach można wystąpić do sądu o udzielenie zezwolenia. Sąd może udzielić tylko z ważnych powodów – np. w razie ciąży kobiety pragnącej zawrzeć związek małżeński. Decyzja sądu jest podejmowana swobodnie na podstawie wszystkich okoliczności.” - czytamy na portalu infor.pl.

Nie ma jednak prawnych przeszkód do zawarcia ślubu z powinowatymi w linii bocznej, na przykład z rodzeństwem rodzonym lub przyrodnim byłego małżonka.