Darmowe posiłki w szkołach i w domu! Kto może dostać?

Agnieszka

Newsy

30.06.2022 10:04

Darmowe posiłki w szkołach i w domu! Kto może dostać?

“Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 - 2023 to program, który zapewnia pomoc dzieciom i dorosłym w formie posiłku. Kto może z tego skorzystać?

Program “posiłek w domu i w szkole” 2019-2023

Gminy w Polsce mają możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa programu, który zapewnia pomoc w formie posiłku. Dzięki temu dzieci, młodzież i osoby dorosłe mają możliwość skorzystania z pomocy w formie posiłku.

Kto może otrzymać taką pomoc?

Jak czytamy w uchwale z dnia 15 października 2018 r.:

Ze środków przekazanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej 
  • osobom i rodzinom znajdujących się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorymi niepełnosprawnym

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. 

Istnieje jednak kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jeśli jednak dziecko nie spełnia kryteriów dochodowych, a wyraża potrzebę otrzymania posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o takiej potrzebie. W tym przypadku nie jest wymagane otrzymanie decyzji administracyjnej ani ustalenie sytuacji rodzinnej i finansowej tego dziecka. 

 

Zdjęcie Darmowe posiłki w szkołach i w domu! Kto może dostać? #1

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.  

Co więcej, liczba dzieci, którym udzielono pomoc z Programu nie może przekraczać 20 procent liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca. 

 Chęć skorzystania z programu “Posiłek w domu i w szkole” można zgłosić w urzędzie miejskim, ośrodku opieki społecznej lub pośrednio w szkole. Wszystko zależy od polityki danego miasta.