Złe widomości dla podatników! Ministerstwo ogranicza przywilej CZYNNEGO ŻALU.

Martyna

Podatki

03.06.2022 10:13

Złe widomości dla podatników! Ministerstwo ogranicza przywilej CZYNNEGO ŻALU.

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany w kodeksie karnym skarbowym, które ograniczają znacznie przywileje podatników. Chodzi o tzw. czynny żal, który pozwalał na uniknięcie kary za niedopełnienie obowiązków. Co zmiana przepisów dokładnie oznacza dla podatników?

 

Czynny żal – na czym polega?

Na wstępie warto dodać, że podczas czynności podatkowych łatwo o pomyłkę. System podatkowy jest dość skomplikowany na przeciętnego Polaka.

Niestety za niedopełnienie obowiązków grożą sankcje karno-skarbowe.

Niedokonanie płatności podatku, niezłożenie deklaracji podatkowej PIT w terminie, czy chociażby niewłaściwe rozliczenie kosztów uzyskania przychodów podlegają pod przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.

Czynny żal pozwala na zgłoszenie się podatnika do Urzędu Skarbowego i przyznanie się do nieświadomie popełnionego błędu/zabronionego czynu.

Ważne, aby odbyło się to przez udokumentowaniem przez US takiego zdarzenia, czyli przed wdrożeniem działań przez organy ścigania.

Osoba, która korzysta z instytucji czynnego żalu, musi przyznać się do winy, zaprzestać popełniania czynu, oraz zadeklarować rozwiązanie spraw w Urzędzie Skarbowym.

O fakcie popełnienia zabronionego czynu należy poinformować osobiście – na piśmie lub ustnie do protokołu.

Należy przedstawić powody popełnienia błędu podatkowego, wskazać osoby uczestniczące oraz okoliczności popełnienia zabronionego czynu.

Ponadto należy uregulować całą wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną w wyniku czynu zabronionego, wraz z odsetkami.

 

Zdjęcie Złe widomości dla podatników! Ministerstwo ogranicza przywilej CZYNNEGO ŻALU. #1

Co zmiana przepisów dokładnie oznacza dla podatników?

Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło zmiany w kodeksie karnym skarbowym, które ograniczają znacznie przywileje podatników.

Nowe przepisy mają zmienić art. 16 § 5 pkt 2 Kodeksu karnego skarbowego (KKS). Oto jak brzmi jego treść po zmianie:

„po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego, lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony”.

W praktyce oznacza to, że jeśli Urząd Skarbowy rozpocznie jakąkolwiek procedurę kontrolującą wobec podatnika – chociażby sprawdzenie poprawności rozliczeń, to złożenie czynnego żalu nie będzie już możliwe.

Dodajmy, że dotychczas jego złożenie było niemożliwe dopiero po podjęciu działań przez organy ścigania.

Specjaliści uważają, że wprowadzone zmiany są niekorzystne dla podatników. Znacząco ograniczą stosowanie narzędzia czynnego żalu. Odbierają podatnikom możliwość obrony przed odpowiedzialnością za nieświadomie popełnioną pomyłkę.

Ministerstwo Sprawiedliwości argumentuje swoją decyzję w następujący sposób:

„[...] Aktualnie często brak jest możliwości ścigania sprawców przestępstw skarbowych i wykroczeń ujawnionych w trakcie kontroli przeprowadzonej co prawda przez uprawniony organ, jednak inny niż organ ścigania”.

Korzystaliście Cię kiedyś z przywileju czynnego żalu?

Co sądzicie o zmianie przepisów?

Zdjęcie Złe widomości dla podatników! Ministerstwo ogranicza przywilej CZYNNEGO ŻALU. #2