Kiedy ksiądz może zdradzić tajemnicę spowiedzi?

Katarzyna

Człowiek

21.04.2022 22:22

Kiedy ksiądz może zdradzić tajemnicę spowiedzi?

Każdy chrześcijanin wie, że tajemnica spowiedzi jest święta, a ksiądz nie może wyjawić, czego się podczas niej dowiedział. Kiedy jednak ksiądz może złamać tajemnice spowiedzi? Sprawdzamy!

Tajemnica spowiedzi 

Złamanie obietnicy spowiedzi to inaczej złamanie pieczęci sakramentalnej z łacińskiego sigillum sacramentale. Jest to jedno z najgorszych przestępstw w świecie kościoła, które narusza przepisy prawa kanonicznego. Sytuacja ta jest traktowana jako czyn przeciwko wierze, sakramentom świętym oraz kapłaństwu. W związku z tym kapłan, który złamie tajemnice spowiedzi, jest osądzany przez członków Kongregacji Nauki Wiary. Jeśli zostanie mu to udowodnione, to może ponieść najgorszą karę, jaką jest ekskomunika.

Spowiedź święta 

Spowiedź to jeden z sakramentów, za którego pośrednictwem grzesznik wyznaje swoje grzechy i przez miłosierdzie Chrystusa chce otrzymać ich odpuszczenie. Akt spowiedzi to delikatna i intymna sprawa, która powinna pozostać tylko między wiernym i księdzem. Jej przepisy są ściśle określone w prawie kanonicznym. Zgodnie z nimi kapłan nie może ani w sposób niewerbalny, ani poprzez słowa zdradzić, co przekazał mu skruszony chrześcijanin.

Zdjęcie Kiedy ksiądź może zdradzić tajemnicę spowiedzi? #1

Obowiązki kapłana

Kapłan, który udziela rozgrzeszenia, ma dwa bardzo ważne obowiązki. Pierwszym z nich jest zachowanie dla siebie sekretów, które podczas spowiedzi przekazał mu wierny. Drugim z nich jest niemoc wykorzystywania tej wiedzy w życiu. Kapłan nie może złamać tych dwóch zasad nawet, wtedy gdy kieruje nim strach, chęć pomocy innym, czy ma podejrzenia co do szczerości wiernego. Tajemnica spowiedzi jest święta i kapłan nie może wyjawić, co się podczas niej dowiedział, nawet jeśli sam spowiadany chce zwolnić kapłana z obowiązku dochowania tajemnicy.

Zdjęcie Kiedy ksiądź może zdradzić tajemnicę spowiedzi? #2

Zdrada tajemnicy spowiedzi

Według przepisów prawa kanonicznego kapłan może dopuścić się złamania tajemnicy spowiedzi, poprzez złamanie jej w sposób bezpośredni lub pośredni. Sposób bezpośredni występuje wtedy, gdy kapłan zdradza tajemnicę spowiedzi lub jej szczegóły w taki sposób, że można zidentyfikować spowiadanego. Nie musi go wymienić z imienia i nazwiska, ale zdradzone szczegóły pozwolą na odnalezienie pokutnika. Złamanie tajemnicy spowiedzi może być uznane dopiero wtedy, gdy kapłan faktycznie działał z takim zamysłem. Pośrednia zdrada występuje wtedy, gdy kapłan ujawnia grzechy grzesznika lub jego personalia. Wyjawia również informacje, jednak robi to z nieostrożności lub gdy jest do tego przymuszany. Tylko w przypadku udowodnienia zdrady bezpośredniej Kościół może nałożyć na kapłana karę w postaci wykluczenia z Kościoła. Prawo wielu krajów respektuje tajemnicę spowiedzi, dlatego też kapłani nie mogą zeznawać w trakcie procesu karnego czy postępowania administracyjnego.

Nagrywanie oraz upublicznianie spowiedzi

Spowiedź świętą kapłan może również nagrać i rozpowszechnić, co również traktowane jest jako przestępstwo. Tę świętą rozmowę można nagrać za pomocą dostępnych dziś urządzeń elektronicznych i za przestępstwo uznaje się już sam fakt jej nagrania, niezależnie od tego, czy była przez kogoś odsłuchana, czy nie. Można ją również rozpowszechnić poprzez radio, prasę, telewizję czy Internet dlatego sam fakt jej posiadania jest już niezgodny z prawem kanonicznym. Za złamanie tajemnicy spowiedzi w ten sposób również grozi kara wykluczenia z Kościoła.