Uniwersalna kartka

Uniwersalna kartka
 https://oribella-hobby.blogspot.com/2020/05/733-kartka-z-rozami.html

Polecane